Κυριακή, 25 Απριλίου 2021

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΡΑΓΩΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΗ

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗ  ΣΥΡΑΓΩΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΗ


     Υπό τον ορισμό "παραστατική συραγώγηση μαθητή" εννοούμε την διαδικασία της συραγωγήσεως μαθητή χωρίς την χρήση συραγωγέως αλλά με την βοήθεια πεζού παραστάτη ο οποίος ελέγχει τον Ίππο ως προς την διεύθυνση και την ταχύτητά του.


     Η παραστατική συραγώγηση αποτελεί επινόημα της Σχολής των "Ελλήνων Κενταύρων" και, μετά από ένα μακρύ πειραματικό στάδιο επιτυχούς δοκιμασίας, καθιερώνεται ως, κατά πολύ του συνήθους δια συραγωγέως, πλεονεκτών τρόπος συραγωγήσεως μαθητή. Πάντα ταύτα μέσα στο πλαίσιο των διαρκών ερευνών της Σχολής των "Ελλήνων Κενταύρων" η οποία λειτουργεί ως εργαστήριο προαγωγής του εφιπποτοξοτικού αντικειμένου τόσον ως προς το ιππικόν όσον και το τοξευτικό, σκέλη.


     Κατά την παραστατική συραγώγηση μαθητή, ένας ή και δύο "παραστάτες"  πεζοπορούντες εκατέρωθεν του Ίππου, τον ελέγχουν δια της μιας χειρός (της εγγύτερης προς τον Ίππο) είτε απευθείας εκ του περισιαγωνίου, είτε δια κοντού ρυτήρος, αποφεύγοντες το οιονδήποτε άλλο άγγιγμα του Ίππου, αλλά και τα πόδια του Ίππου όπως, επίσης, και να σταθούν προ της πορείας του ανακόπτοντες την φορά του, διευθύνοντες κατά τις εκάστοτε οδηγίες του Εκπαιδευτή την διεύθυνση και την ταχύτητα του Ίππου σε βάδην, τροχασμό ή και καλπασμό.


     Σημειωτέον ότι, ένας και μόνον, ικανοποιητικώς αποδίδων, παραστάτης είναι επαρκής για την επιτυχία της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής διαδικασίας, καλόν όμως είναι να αξιοποιείται η εν λόγω διαδικασία και με την παρουσία δεύτερου παραστάτη όχι μόνον για λόγους καλύτερου ελέγχου αλλά και εκπαιδεύσεως και εκγυμνάσεως (όπως θα δούμε εν συνεχεία) και άλλου Συνασκουμένου.  


      Εκ των ως άνω, αναφαίνεται ότι οι παραστάτες θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή κινησιολογικήν άνεση αλλά και αντίληψη ώστε να διεκπεραιώνουν με ιδίαν ασφάλεια την αποστολή τους, αλλά και ρπος όφελος Ίππου και μαθητή κάτι που σημαίνει ότι αυτοί οι παραστάτες θα πρέπει να είναι ανθεκτικοί σε πνευστίαση διανύοντες ισοτονικώς αποστάσεις δρόμου ενώ, ταυτοχρόνως, διατηρούν ορθό χειρισμό (βλ. παραπάνω) του Ίππου. 


     Η παραστατική συραγώγηση μαθητή απεδείχθη κατά την διάρκεια της πειραματικής εφαρμογής της στην Σχολή των "Ελλήνων Κενταύρων" ασυγκρίτως ωφελιμότερη εκείνης της συμβατικής (με χρήση συραγωγέως). Συγκεκριμένα: 


Υπεροχή ελέγχου του Ίππου

     Η παραστατική συραγώγηση μαθητή υπερέχει έναντι της συμβατικής συραγωγήσεως (δια συραγωγέως) ως πλέον άμεση και, ως εκ τούτου, πλέον αποτελεσματική, διότι το έμψυχο της ελέγχουσας χείρας μπορεί να μεταφέρει ευκρινέστερα και εντονότερα μηνύματα προς τον, εν επαφή, Ίππο, σε χρόνο κατά πολύ συντομότερο απ΄ ό,τι ο συραγωγέας.


Υπεροχή διευρύνσεως και συσφίγξεως σχέσεων αγέλης

     Η παρουσία παραστατών οι οποίοι πλαισιώνουν εκατέρωθεν τον Ίππο διευρύνει στο ένστικτο του τελευταίου το αίσθημα της αγέλης συσφίγγοντας την σχέση του με τους παραστάτες και, όπως είναι γνωστό, ο Ίππος ως αγελαίο ζώο επαυξάνει, υπ΄ αυτές τις συνθήκες, την συνεργασιμότητά του με τους Ανθρώπους κατά την διάρκεια ενός μαθήματος, αισθανόμενος μεγαλύτερην ασφάλεια.


Υπεροχή εκπαιδεύσεως του Ίππου

     Όπως είναι ευνόητο, σε κάθε μάθημα δεν εκπαιδεύονται μόνον οι παριστάμενοι Άνθρωποι (Εκπαιδευτής κι εκπαιδευόμενοι) αλλά και ό ίδιος ο Ίππος προετοιμαζόμενος καλύτερα για το επόμενο μάθημα! Έτσι, η παρουσία και σύμπραξη παραστατών σημαίνει την οσημέραι βελτίωση των συραγωγικών συμπεριφορών και επιδόσεων του Ίππου ο οποίος διαρκώς εκπαιδεύεται σε ακρίβεια διευθύνσεως και ταχύτητος με την συνέργεια των καθοδηγουσών χειρών των παραστατών. Κι ενώ ανάλογη εκπαίδευση παρέχεται στον Ίππο διαρκούσης μιας συμβατικής συραγωγήσεως, εν προκειμένω τα αποτελέσματα είναι πολύ καλύτερα και ταχύτερα λόγω της  α μ ε σ ό τ η τ ο ς  αυτής της διαδικασίας. 


Υπεροχή εκπαιδεύσεως μαθητή

     Οι παραστάτες, ακόμη και ένας, διαμορφώνουν υψηλότερο αίσθημα ασφαλείας στον μαθητή κι έτσι, τον διευκολύνουν να κατακτήσει ταχύτερα το, εκάστοτε, αντικείμενο της συραγωγήσεως. 


Υπεροχή ευθειάσεως διαδρομής

     Εν αντιθέσει με την συμβατική, δια συραγωγέως, συραγώγηση η οποία υποχρεωτικώς διαγράφει διαδρομή κλειστού κύκλου, η παραστατική συραγώγηση, μπορεί να διεξαχθεί τόσον επί ευθείας διαδρομής, όσο και επί κυκλικής, κατά την κρίση των ανακυπτουσών αναγκών του εκάστοτε ασκησιολογίου. 


Ωφέλεια εκγυμνάσεως παραστατών

     Κατά την παραστατική συραγώγηση οι παραστάτες ωφελούνται πολλαπλώς, εκγυμναζόμενοι σωματικώς αλλά και ψυχοπνευματικώς ως (α) διανύοντας αποστάσεις υπό συνθήκες δρομαίων, (β) εκγυμνάζοντας τις χείρες τους ως αίροντες βάρος, λόγος για τον οποίο ενδείκνυται η εναλλαγή ελέγχουσας χείρας, (γ) "προσεγγίζοντας" περισσότερο τον Ίππο, την ψυχολογία και την κινησιολογία του, (δ) αναπτύσσοντας βαθύτερην συνδυαστικήν αντίληψη εκ του ταυτοχρόνου του χειρισμού του Ίππου αλλά και της τηρήσεως σωστής θέσεως εξ αυτού προς αποφυγήν τραυματισμού τους από τα, εγγύς, πόδια  του Ίππου αλλά και προς αποφυγήν ανακοπής της πορείας του φροντίζοντας να παραμένουν στο πλάι.


Δυνατότητα αυτονομήσεως μαθητή

     Σε αντίθεση με την διαρκή εξάρτηση του ελέγχου του Ίππου απ΄ αρχής μέχρι τέλους κατά την συμβατική συραγώγηση με χρήση συραγωγέως, η παραστατική συραγώγηση επιτρέπει την δυνατότητα βαθμιαίας αυτονομήσεως του μαθητή ώστε να αναλαμβάνει τον πλήρη έλεγχο του Ίππου του ενώ οι παραστάτες, σιγά-σιγά, εγκαταλείπουν τον Ίππο και, ακόμη, απομακρύνονται στα πλάγιά του. Αυτό θυμίζει, ναι, την μέθοδο εκμαθήσεως ποδηλάτου κατά την οποία ο εκπαιδεύων κρατά την σέλλα από πίσω και βαθμιαίως την εγκαταλείπει με τον εκπαιδευόμενο να συνεχίζει να κινείται χωρίς να αντιλαμβάνεται ότι το κάνει με ίδια ισορροπία και έλεγχο του ποδηλάτου του.


     Σημείωση: Για την επιτυχή έκβαση της παραστατικής συραγωγήσεως, ως απαραίτητη προϋπόθεση κρίνεται η ανάπτυξη  σ υ ν τ ο ν ι σ μ ο ύ  μεταξύ παραστάτη και μαθητή ώστε, αμέσως μετά την σήμανση της εντολής του Εκπαιδευτή, ο μαθητής να δώσει την κατάλληλη εντολή κινήσεως (δια των ποδών) και διευθύνσεως (δια των ηνιών) του Ίππου καθ΄ην στιγμή ο παραστάτης σύρει τον Ίππο. Είναι αντιεκπαιδευτική για τον Ίππο κάθε αδράνεια εντολών από πλευράς μαθητή ενώ ο παραστάτης, μονομερώς, προσπαθεί να σύρει τον Ίππο ο οποίος σε κάθε περίπτωση αναμένει τις εντολές του αναβάτη του. Σύντομα θα αναρτηθεί πλήρες ειδικό εγχειρίδιο πρακτικής εφαρμογής της παραστατικής συραγωγήσεως.   


     Τέλος, επειδή στην Σχολή των "Ελλήνων Κενταύρων" η εκπαίδευση είναι το πρώτιστο καθήκον κυρίως των ...Εκπαιδευτών, καλούνται οι Εκπαιδευτές μας να μελετήσουν προσεκτικότατα το παρόν κείμενο και να ασκηθούν οι ίδιοι κατά τα περιγραφόμενα τα οποία και θα πρέπει να εφαρμόζουν στις εκπαιδευτικές ημερίδες τους.

ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

Η Ελληνική Ομάδα Έφιππης Τοξοβολίας "Έλληνες Κένταυροι", έχει την καταγωγή της στον Οργανισμό "KASSAI" με Δάσκαλο τον ίδιο τον παγκόσμιο Πρωταθλητή Kassai Lajos,  λειτουργεί από το 2005 με μηδενικό δείκτη ατυχημάτων, είναι Μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Έφιππης Τοξοβολίας (W.H.A.F.) και έχει τιμηθεί με δύο πρώτα παγκόσμια βραβεία και πολλές διακρίσεις.

Η Σχολή των "Ελλήνων Κενταύρων" δεν εισπράττει χρήματα και, βεβαίως και η Τοξοβολία προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ στους μαθητές μας, ενώ τους παρέχονται και Τόξα (κατασκευής "KASSAI").

Η Ομάδα των "Ελλήνων Κενταύρων" παρέχει στα Μέλη της μια πολυσχιδή και ολοκληρωμένη εκπαίδευση η οποία αποβλέπει στη δόμηση χρηστών και δυνατών χαρακτήρων!

Οι τακτικές Προπονήσεις διεξάγονται στους Αμπελοκήπους (κέντρο) και την πρόσβαση στον προπονητικό χώρο εξυπηρετεί η μπλε γραμμή του μετρό, στάση "Αμπελόκηποι".

Aνεξαρτήτως του περιορισμένου του χώρου, μπορούμε όλοι να προπονούμεθα κατόπιν συνεννοήσεως στο 6977764737 ορίζοντας, όπως καθένας ευκαιρεί, ημερομηνία και ώρα, τουλάχιστον 24 ώρες πριν. Αυτό επιτρέπει τον καλύτερο συνδυασμό Συνασκουμένων με την καλύτερη σχεδίαση προπονητικού προγράμματος.

Πλην των νεοπροσερχομένων, όλοι υποχρεούνται να αποδέχονται το Καταστατικό της "Ελληνικής Εφιπποτοξοτικής Εταιρείας", τον Κανονισμό Λειτουργίας της Ομάδος, να φέρουν την προβλεπόμενη αμφίεση των "Ελλήνων Κενταύρων" και να τηρούν τις οδηγίες των Εκπαιδευτών. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.