Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΡΑΓΩΓΗΣΕΩΣ


     Η συραγώγηση αποτελεί τον "κορμό" της εργασίας εδάφους και η τελευταία, τον "κορμό" της εκπαιδεύσεως νεολέκτου και μη, Ίππου. Άρα, η συραγώγηση αποτελεί την βασική γνώση του Ιππέως στην προσπάθειά του να χειρισθεί αποτελεσματικώς και να προαγάγει τον Ίππο του αλλά και την δική του σχέση συνεργασίας μαζύ του.


     Η διαδικασία αυτή αποτελεί, αρχικώς, μί "σφυγμομέτρηση"της χαρακτηροδομής, αντιλήψεως και κιναισθησίας του Ίππου και η "πρόοδός" της θα πρέπει να έχει καθαρώς προοδευτικό και "ανιχνευτικό" χαρακτήρα.


     Αυτό σημαίνει, ότι αρχίζοντάς την "ψάχνουμε" και "ψηλαφίζουμε" τις αντιδράσεις του Ίππου χωρίς να θεωρούμε τίποτε ως δεδομένο.


     Δοκιμάζουμε την αποδοχή μας εκ μέρους του, όπως και την αποδοχή των βοηθημάτων τα οποία, εν προκειμένω, είναι ο συραγωγέας και η μάστιγα-δείκτης.


     Στην ιδανικότερη περίπτωση, η συραγώγηση εκτελείται άνευ συραγωγέως και, βεβαίως, άνευ μάστιγος αλλά με σύμπτωση κανθού οφθαλμού Ίππου με κανθό οφθαλμού συραγωγούντος, αλλά αυτή η ιδανική περίπτωση είναι η κορυφή της συραγωγικής διαδικασίας την οποία, σήμερα μπορούμε να δούμε στη  καθημερινότητα της Κοιλάδος του Οργανισμού "KASSAI" και μόνον.


     Αυτό το βασικό "κεφάλαιο" Ιππικής Τέχνης θέλησε να 'φρεσκάρει' στη μνήμη Στελεχών και μαθητών, ο Υπεύθυνος Ιππικής Εκπαιδεύσεως της Σχολής των "Ελλήνων Κενταύρων" με τον ορισμό μιας αιφνιδιαστικής και δωρεάν για όλους, σεμιναριακής εξετάσεως η οποία έλαβε χώρα με στρατιωτική τάξη, σιωπή και ιδιαίτερη επιτυχία ως προς την χειριστική βελτίωση αλλά και εξαγωγή συμπερασμάτων, στο Ιππευτήριο της Ομάδος, το παρελθόν Σάββατο διαρκώντας ένα τετράωρο με την χρήση δύο διαφορετικών Ίππων.


     Κατά την ενημερωτική προσυγκέντρωση  ο διοργανωτής επεξήγησε στους παρισταμένους Εφιπποτοξότες και Συνασκουμένους την "λογική" και τεχνική της συραγωγήσεως, επαναφέροντας στη μνήμη όλων τα όσα, πρακτικώς, επέδειξε σε προηγούμενη ομαδική διδασκαλία.


     Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην, εκ της εποχής του Ξενοφώντος, βοηθητικότατη χρήση της φωνής στον έλεγχο των κινήσεων και της, εν γένει, συμπεριφοράς του Ίππου, με προτεραιότητα τον κλωγμό αλλά και την διττή τονική ανασχέσεως ταχύτητος η οποία αφ' ενός "χτυπά" στην υπερώα ως διεγερτικό της προσοχής "σήμαντρο" για να σβήσει στο κάτω μέρος του στόματος ως κατευναστικός ψίθυρος. Για κάποια στιγμή, η ομαδική μίμηση αυτής της διττής τονικής έκανε το Ιππευτήριο να μοιάζει περισσότερο με ...χορωδιακή εγκατάσταση παρά με Ιππικό Κέντρο.


     Ακολουθήθηκε το σύστημα της αλληλοδιδακτικής και της συντεταγμένης ομαδικής μεθέξεως με αλληλοπαρατήρηση και αλληλοβοήθεια, με πρωταγωνιστές τους Εκπαιδευτές της Σχολής αλλά και την εμπειρότατη Συνασκούμενη Αμαλία η οποία συνέβαλε ζωτικώς στην όλη προσπάθεια.


     Αρχής γενομένης από τον Αρχηγό της Ομάδος, όλοι οι παριστάμενοι εκλήθησαν να εκτελέσουν το προκαθορισμένο πρόγραμμα συραγωγήσεως επί επίπεδης και υπερπηδητικής τροχιάς ύψους διαγώνιας βαλβίδος μέγιστου ύψους 40 εκατοστομέτρων και στους τρεις βηματισμούς. Οι Ίπποι ήσαν της επιλογής του Αρχηγού ο οποίος ήταν και ο πρώτος των εξετασθέντων.


     Η σεμιναριακή αυτή ημερίδα μας κατέδειξε πλήθος ουσιαστικών συμπερασμάτων και μας απέδωσε χειριστική εμπειρία η οποία δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί ως "πανάκεια" αλλά μία ουσιαστικότατη "πρόγευση" της μεγάλης διδασκαλίας της συραγωγήσεως.


     Η ομαδική, δε, διαχείριση, της όλης διδασκαλίας και εξετάσεως επέδρασε σε κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά ώστε να βιώσει ακόμη βαθύτερα τις επιπτώσεις ακόμη και του μη συνειδητοποιημένου "εγωισμού" ο οποίος αναπτύσσεται σε παρόμοιες περιπτώσεις όπου όλοι συναισθάνονται την αποκάλυψη "αδυναμιών" ενώπιον τρίτων και το φυσικό άγχος το οποίο προξενεί ένα παρόμοιο αίσθημα σε όλους μας, προκειμένου να διευκολυνθούμε στον εντοπισμό του προβλήματος και στη θεραπεία του.


     Έτσι, οι αρκετές -αναμενόμενες- υπεκφυγές των συραγωγουμένων Ίππων απετέλεσαν την αφορμή να παρατηρήσουμε συμπεριφορές εαυτών τόσον ως προς τον χειριστικό τομέα όσο και ως προς τον ίδιο ψυχολογικό, φθάνοντας, τελικώς, σε σημείο να μην "καίμε" τα χέρια μας προκειμένου να συγκρατήσουμε τον υπεκφεύγοντα Ίιπο προκειμένου να φανούμε ενώπιον των άλλων ως "ικανοί' αλλά να το προσπαθούμε μέχρι του επιτρεπομένου σημείου για λόγους εκπαιδευτικούς αλλά και να απολαμβάνουμε, τελικώς και εάν η συγκράτηση αποβαίνει αδύνατη, τον ελεύθερο καλπασμό του υπεκφεύγοντος Ίππου, αναμένοντάς τον να τον αναλάβουμε και πάλι από την πύλη εξόδου του Ιππευτηρίου όπου επέλεγε, πάντοτε, να επιστρέψει.


     Ο Εφιπποτοξότης και Εκπαιδευτής υπό επίβλεψη Γεώργιος επέδειξε ιδιαίτερες ικανότητες συγκρατήσεως διαφεύγοντος Ίππου λόγω της εκγυμνάσεώς του και μας χάρισε ωραίες "εικόνες" ευγενούς επιβολής ανασχέσεως της φυγής "ατάκτου" Ίππου, κάτι το οποίο, εν τινι μέτρω, κατάφερε με την δική της τεχνική και η όχι και τόσο "μυώδης" Χρυσούλα, αντιλαμβανόμενοι ότι μια τέτοια ανάσχεση δεν είνα μόνον υπόθεση δυνάμεως αλλά και έγκαιρης διαγνώσεως των προθέσεων του Ίππου με ταχύτατο διορθωτικό χειρισμό.


     Όλοι, συραγωγούντες επέδειξαν, κυρίως, την ψυχολογία τους πέραν της όποιας τεχνικής. Και, βεβαίως, κατά την σημερινή ημερίδα κατεδείχθησαν και πάλι οι προσωπικές μας ...αδυναμίες όποιες και αν αυτές είναι...


     Σε κάθε περίπτωση όλοι διδαχθήκαμε από όλους διότι όλοι υπήρξαμε ο "καθρέπτης" του άλλου και οι άλλοι ο "καθρέπτης" του δικού μας εαυτού, κατά την διάρκεια αυτής της σπουδαίας ιππικής εργασίας εδάφους.


     Στο τέλος αυτής της ημερίδος μαζέψαμε στο "καρνέ"  μας πολλά σημαντικά συμπεράσματα τα οποία, ως σοβαρή και υπεύθυνη Σχολή, θα αναλύσουμε και θα συζητήσουμε σε ειδική συγκέντρωση όλων των συμμετασχόντων που θα λάβει χώρα στην έδρα της Ομάδος την προσεχή Πέμπτη, εκ της οποίας θα "χαράξουμε" και την καλύτερη δυνατή διδασκαλία του αντικειμένου στους "Έλληνες Κενταύρους" περί της ιππικής προόδου κηδόμεθα.


     Η Σχολή των "Ελλήνων Κενταύρων" θα επαναλάβει στο εγγύς μέλλον παρόμοιες, δωρεάν, εκπαιδευτικές ευκαιρίες για όλους τους μαθητές της προσβλέποντας στην ανάγκη διατηρήσεως υψηλού του επιπέδου διδασκαλίας και, ωςε εκ τούτου, των δεξιοτήτων τους.Πλήρες φωτογραφικό λεύκωμα:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.