Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2012


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ’ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
1η Σεπτεμβρίου 2011 – 1η Σεπτεμβρίου 2012
Εν Αθήναις τη 1η Σεπτεμβρίου 2012


Αγαπητοί Εταίροι και Συνασκούμενοι,

     Επί τη λήξει της Δ’ Προπονητικής Περιόδου της Ελληνικής Ομάδος Εφίππου Τοξοβολίας «ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ», παραδίδω τον κατωτέρω Απολογισμόν Έργου προς εξαγωγήν συμπερασμάτων αναφορικώς προς την πρόοδον της Ομάδος μας και την, δι αυτής, πρόοδον ολοκλήρου της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ».

     1. Ως παρέμεινεν εν εκκρεμότητι κατά τον Απολογισμόν Έργου της προηγουμένης, Γ’ Προπονητικής Περιόδου (βλ. σημείον 2), η αίτησίς μας δια την χορήγησιν χώρου εντός του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου Μαρκοπούλου, κατ΄αρχήν, εγένετο δεκτή με την υπ΄αριθμόν 5226 της 5ης Οκτωβρίου 2011 απόφασιν των «ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.» υπογραφομένην υπό του διευθύνοντος συμβούλου κ. Δημητρίου Λάμπρου. Παραλλήλως με την εγκρίνουσαν απόφασιν και προς υλοποίησίν της, μας διεβιβάσθη προς συνυπογραφήν και Συμφωνητικόν Εγκαταστάσεως  καθορίζον όρους συνεργασίας το οποίον, όμως, έπασχεν εις δύο βασικά του σημεία : (α) ώριζεν, αορίστως, ως υποχρέωσίν μας τον σεβασμόν προς την …«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ» (οργανισμόν διοικούμενον υπό Προέδρου …υποδίκου ως, ήδη, παραπεμφθέντος εις τον Εισαγγελέα δι οικονομικόν έγκλημα, συνεπώς, ΜΗ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ) και (β)  μη καθορίζον σαφώς ποίους προπονητικούς και αγωνιστικούς χώρους του Κέντρου και υπό ποίους όρους θα ηδυνάμεθα να χρησιμοποιήσωμεν! Αμέσως, δια της επικοινωνίας της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, υπεδείξαμεν τας δύο, ως άνω, σοβαράς παραλείψεις προς την «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» και επιμείναμεν εις την επακριβή διευκρίνησιν του όρου ‘’σεβασμόν προς έναν οργανισμόν διοικούμενον από έναν, πλέον, υπόδικον όπως η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ»’’ αλλά και εις τον επακριβή καθορισμόν των χώρων και των όρων χρήσεών των, όμως τα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» ενώ κατ΄ αρχήν ανεγνώρισαν το κενά του Συμφωνητικού Εγκαταστάσεως δια του αρμοδίου υπαλλήλου των κ. Ιωάννη Σεκλερέντου, εν τούτοις, απέφυγον την οιανδήποτε αποκατάστασίν των «κρυπτόμενα» εις τα επανειλημμένας εκκλήσεις μας περί διορθώσεως του Συμφωνητικού και χωρήσεως εις την συνυπογραφήν του! Παρερχομένου του χρόνου άνευ συνυπογραφής του Συμφωνητικού, ημείς μεν εξηναγκαζόμεθα εις αδράνειαν την Ομάδος μας μη δυνάμενοι να σταυλίσωμεν Ίππους ουδέ να διεξαγάγωμεν την εφιπποτοξοτικήν μας δραστηριότητα με εκκρεμούσαν την νομιμοποίησιν της εγκαταστάσεώς μας εν τω χώρω, το δε Ελληνικόν Δημόσιον ελέω ολιγωρίας των «ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.» απεστερείτο εσόδων, ήτοι, του μισθώματος του οποίου ως Εταιρεία υποχρεούμεθα εις καταβολήν άμα τη υπογραφή του Συμφωνητικού Εγκαταστάσεως και εισόδω μας! Παραλλήλως, απωλέσαμεν και την δυνατότητα αποδοχής (ως εκ της μη δυνατότητος νομοτύπου σταυλισμού) ενός εξαιρετικού Ίππου τον οποίον φιλοφρόνως μας προσέφερεν ο διακεκριμένος Ιππογυμναστής και σπουδαίος φίλος και αρωγός της Ομάδος μας κ. Ηλίας Σιατούνης προς τον οποίον είμεθα ευγνώμονες! Και πάντα ταύτα εις εποχήν κατά την οποίαν το Ελληνικόν Δημόσιον καταληστεύει τους φορολογουμένους του υποκρινόμενον οικονομικήν αδυναμίαν ενώ το ίδιο αρνείται να λειτουργήση ώστε να εισπράξη τα όσα νομίμως δικαιούται!  Εν τω μεταξύ, καθ΄ όλον τούτο το χρονικόν διάστημα, διερευνώντες την δυνατότητα χρήσεως την οποία μας «προσέφερεν» ο χώρος του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου Μαρκοπούλου , με οργήν διεπιστώσαμεν ότι το Ολυμπιακόν Ιππικόν Κέντρον Μαρκοπούλου είχεν υποστεί ανεπανόρθωτον καταστροφήν ως εκ της χειρίστης χρήσεως της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ» η οποία, κατά τρόπο ανεξέλεγκτον, νέμεται τας εγκαταστάσεις του, όσον και της ολιγωρίας των «ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.» τα οποία συμπεριφέρονται εν προφανή συμπαιγνία, υποτελεία και συνενοχή, μετά της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ». Τας διαπιστώσεις μας μετεφέραμεν ανενδοιάστως (και παρά την εκκρεμότητα του Συως, με την γνωστήν εγκληματικήν ολιγωρίαν του ελλαδικού Δημοσίου!    Οι δύο κακοδιοίκητοι και ανεξέλεγκτοι, αυτοί, Οργανισμοί, τα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» και η…«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ», αλλά και η ελλαδική Δικαιοσύνη, απεριφράστως πάντοτε «Δικαιοσύνη» και τούτον τεκμαιρόμενον όχι μόνον εκ της παρούσης περιπτώσεως,     ήτο προφανές ότι φέρουν ακεραίαν ευθύνην δι όσα καταστρεπτικά συνέβησαν εις βάρος της δημοσίας περιουσίας του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου Μαρκοπούλου και αλληλεπικαλύπτονται σιωπώντες. Εν τω μεταξύ, μία ακόμη αήθης συμπεριφορά εσημειώθη εκ μέρους της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ», δια του στελέχους της κ. Κώστα Καρακασίλη εις βάρος μας: ο εν λόγω «κύριος» όλως παρανόμως και αυθαιρέτως, ετοποθέτησε …λουκέτα εις τον Σταύλο (2Α) του οποίου την χρήση παρεχώρησαν εις ημάς τα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» κατόπιν δε παρεμβάσμφωνητικού Εγκαταστάσεως) μετά φωτογραφικών τεκμηρίων εις εκτενέστατον δημοσίευμά μας συνοδεία οπτικοακουστικού υλικού εις το Ιστολόγιόν μας [ http://www.horsebackarcherygr.blogspot.gr/2011/12/blog-post_7516.html ], εξ ου έλαβεν και τεραστίαν δημοσιότητα εις πάρα πολλά μέσα μαζικής ενημερώσεως [ http://www.horsebackarcherygr.blogspot.gr/2011/12/httpwww.html ], ενώ ο Δημοσιογράφος κ. Φίλιππος Καραμέτος εις το διαδικτυακόν μέσον ενημερώσεως «ΖΟΥΓΚΛΑ» [ http://www.zougla.gr/greece/article/rimazi-to-olimpiako-ipiko-kentro ] ανέδειξε την οικτράν καταστροφήν του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου Μαρκοπούλου παραθέσας και ηχητικήν καταγγελίαν του Προέδρου της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ». Επί της καταγγελίας μας έλαβε θέσιν ο διεθνώς διακεκριμένος Καθηγητής Ιππιατρικής και επίσημος Ιππιατρός της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιπππασίας (F.E.I.) κ. Θεόδωρος Αντίκας ο οποίος εζήτησεν [ http://horsebackarcherygr.blogspot.gr/2011/12/blog-post_21.html ]  την προστασίαν του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου Μαρκοπούλου δια της απομακρύνσεως του Προέδρου της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ» και, νυν, υποδίκου δι οικονομικόν έγκλημα, Ισιδώρου Κούβελου.  Την καταγγελίαν μας περί της καταστροφής και συνεχιζομένης κακοδιοικήσεως και κακοδιαχερίσεως του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου Μαρκοπούλου εθέσαμεν υπ΄όψιν τόσον των  «ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.», όσον και των αρμοδίων Δικαστικών και Αθλητικών Αρχών της Χώρας, δυστυχώς, όμεώς μας εις το οικείον Αστυνομικόν Τμήμα (Μαρκοπούλου) και εις την υπηρεσίαν φυλάξεως του Κέντρου, ο δράστης εξηναγκάσθη αυθημερόν εις την αφαίρεσιν των όσων ετοποθέτησεν. Δυστυχώς, φαίνεται ότι η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔIΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ» ανέθεσεν «εργολαβικώς» ρόλον παρενοχλήσεώς μας στο στέλεχός της κ. Κώστα Καρακασίλη ο οποίος δεν εδίστασεν νε θέσει εις κίνδυνον ζωής Ίππον και Αθλήτρια κατά την διάρκειαν επισήμων αγώνων της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ» με αφορμήν του ότι η εν λόγω αγωνιζομένη είναι κόρη της Γραμματέως της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» γεγονός το οποίον κατηγγέλθη παρ΄ ημών, επωνύμως, εις το Ιστολόγιόν μας [ http://horsebackarcherygr.blogspot.gr/2011/12/blog-post_08.html ]. Ενώ, λοιπόν, ο χρόνος παρήρχετο άκαρπος κι ενώ ημείς, υφιστάμενοι ηθικήν αλλά και υλικήν ζημίαν ως μη δυνάμενοι να αναπτύξωμεν το πρόγραμμά μας,  συνεχώς υπεδεικνύαμε την αναγκαιότητα διορθώσεως και συνυπογραφής του Συμφωνητικού Εγκαταστάσεως, τα πεισμόνως κρυπτόμενα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» απέφευγον κάθε απάντησιν εις τα εκκλήσεις μας, μόνον δε κατόπιν ισχυρών τηλεφωνικών πιέσεών μας, η διευθύντρια Διαχειρίσεως κ. Σοφία Φαλτσέτα                      προσεκάλεσεν αντιπροσωπίαν υπό τον Πρόεδρον και την Γραμματέα της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» εις το γραφείον της, όπου και εδήλωσεν ότι οι λόγοι της εκ μέρους των καθυστερήσεως της διορθώσεως του Συμφωνητικού Εγκαταστάσεως ωφείλοντο εις τον σχεδιασμόν αναθεωρήσεως της εκμεταλλεύσεως ή και προοπτικής πωλήσεως εις αλλοδαπούς (!) του χώρου του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου Μαρκοπούλου!  Σημειωθήτω ότι το ως άνω στέλεχος των «ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.» εις ουδένα σχολιασμόν των βαρυτάτων καταγγελιών μας περί της καταστροφής του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου Μαρκοπούλου προέβη καίτοι υπενθυμίσαμε τούτω την οργήν μας δια την, εκ μέρους της υπηρεσίας τους, εγκατάλειψιν εις καταστροφήν του. Ολίγας ημέρας κατόπιν κι ενώ η εκκρεμότητς παρέμενεν, ο Πρόεδρος της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» εδέχθη κλήσιν εις το προσωπικόν φορητόν του από  τον υπέυθυνον συντηρήσεως εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου Μαρκοπούλου (της Εταιρείας “HOCHTIEF”) κ. Χάρη Δρίζην, ο οποίος πλαγίως μεν αλλά μετά «πειθούς» και φορτικότητος εζήτησεν την καταβίβασιν εκ του διαδικτύου της καταγγελτικής δημοσιεύσεώς μας περί της καταστροφής του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου Μαρκοπούλου επί τω ανταλλάγματι της …συνηγορίας εις την επίσπευσιν της διορθώσεως και συνυπογραφής του, εισέτι, εκκρεμούντος Συμφωνητικού Εγκαταστάσεως παρά το  ότι (κατά δήλωσίν του) εθεώρει ότι ο συνομιλών Πρόεδρος της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» δεν είναι “politically correct” κατά την άποψίν του! Ο Πρόεδρος της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» ουδέποτε ανεχόμενος πλαγιο-‘κουτσαβακισμούς’, παρά την δεδομένην ευγένειάν του αλλά και την αποστροφήν του προς την συγκεκριμένην λέξιν, επέλεξε τον χαρακτηρισμόν:  «Δρίζη είσαι μαλάκας!» προς εμπέδιον εννόησιν ότι οι «ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ» δεν επαιτούν αλλ΄ απαιτούν ό,τι ως Έλληνες Πολίται δικαιούνται! Η περίπτωσις του κ. Χάρη Δρίζη (αλλά και, η προηγηθείσα, του κ. Κώστα Καρακασίλη) ως, φαινομενικώς, «ασχέτου» και μη έχοντος «λόγον» αναμείξεως, αποδεικνύει ότι συγκεκριμένοι και διόλου άγνωστοι «νονοί», νομίζοντες ότι παραμένουν εις το «απυρόβλητον», κρατούν εις κατάστασιν ομηρίας με άνομα μέσα (εκτεινόμενα έως και τηλεφωνικούς πλαγίους «εκβιασμούς» απυθμένου μωρίας) την δημοσίαν περιουσίαν νεμόμενοι αυτήν υπό την ανοχήν των «αρμοδίων δημοσίων υπηρεσιών» αι οποίαι δεν είναι παρά οργανωμένα αποστήματα διασπαθίσεως δημοσίου πλούτου προς ίδιον όφελος!  Ήτο πλέον δεδομένον ότι η «Συντροφία», η διαχειρίζουσα το Ολυμπιακόν Ιππικόν Κέντρον Μαρκοπούλου απηρέσκετο της παρουσίας της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» εν τω κρανίου τόπω του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου Μαρκοπούλου, αλλά και η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ουδέν συμφέρον διέκρινεν εγκαθισταμένη εις …κρανίου τόπον, οίος ο του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου Μαρκοπούλου, του οποίου τα Ιππευτήρια (τουλάχιστον) παρέμενον άχρηστα καθ΄όλον τον χειμώνα με βρόχινα λιμνάζοντα ύδατα διότι «κάποιοι», ως ευρέως διαδίδεται, κατέκλεψαν ακόμη και την αρχικώς τοποθετηθείσαν ειδικήν άμμον την οποίαν μετέφερον εις τα ιδιωτικά Ιππευτήριά των Ομίλων των αντικαθιστώντες αυτήν δια κοινής! Τέλος πάντων και αφού τα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» μετηλλάγησαν ως προς τον επιγραφικόν «φερετζέ» των εις «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» αντί της διευθετήσεως της εκκρεμότητος και της συνυπογραφής του Συμφωνητικού Εγκαταστάσεως, μας απέστειλαν, υπογραφομένην, επίσης υπό του κ. Δημητρίου Λάμπρου, την υπ΄ αριθμόν 1341 της 3ης Μαρτίου 2012 απόφασιν …ανακλήσεως της προηγουμένης εγκρινούσης αποφάσεώς των (υπ΄αριθμόν 5226 της 5ης Οκτωβρίου 2011) επί τη ψευδεστάτη «αιτιολογία» της δήθεν … «αναπτύξεως και της αποτελεσματικής διαχερίσεως», ενώ, εάν κατ΄ ελάχιστον ενδιεφέροντο δια την ανάπτυξιν και αποτελεσματικήν διαχείρισιν του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου Μαρκοπούλου δεν θα υπέθαλπον την εγκληματικήν καταστροφήν του, την επίσης εγκληματικήν χρήσιν του υπό της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ» και την διαφυγήν εισπράξεως των μισθωμάτων τα οποία η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ήτο διατεθειμένη να καταθέση. Τελικώς, εκ της ολιγωρίας, δυσλειτουργίας και διαπλοκής της διοικήσεως των «ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.» εζημιώθη μεγάλως, ηθικώς και οικονομικώς, το Ελληνικόν Δημόσιον ενώ η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» διεσώθη εξ ενός εγκλωβισμού εις «Κρανίου τόπον»!

     2. Αν και η εμπλοκή μας με τα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» ανέκοψεν επί επτάμηνον την ουσιαστικήν δραστηριότητα των «ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ» με τεραστίαν ηθικήν αλλά και οικονομικήν ζημίαν μας, τα ισχυρά «θεμέλια» αλλά και το κορυφαίον επίπεδον συνεννοήσεως των Εταίρων της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» αλλά και των Μελών των «ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ» ανέκτησαν όχι μόνον τον απωλεσθέντα χρόνον, αλλά και ηδυνήθημεν, αμέσως, να επιλέξωμεν, εκ τριών προτάσεων, την πλέον κατάλληλον ώστε να συνεχίσωμεν τας Προπονήσεις και την ανάπτυξιν των δεξιοτήτων των Μελών μας εντός  ιδανικού ιππικού περιβάλλοντος! Ούτω πως, δι εντατικής λειτουργίας και παρά τον απωλεσθέντα χρόνον, η Ελληνική Ομάς Εφίππου Τοξοβολίας «ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ» εγένετο αποδέκτις τιμητικών προσκλήσεων εις διεθνείς αγώνας, εις τους οποίους, δια την μετάβασιν, φιλοξενίαν και συμμετοχήν της επεβαρύνθησαν οικονομικώς οι προσκαλέσαντες διωργανωταί. Αναλυτικώς :

        α. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΤΟΥΡΚΙΑ,  9η – 10η  Ιουνίου 2012
            Αρχηγός Αποστολής : Σπυρίδων Μπάκας
            Μέλη :  Κωνσταντίνος Πέππας, Γεώργιος Κάτσος, Ιωάννης Τσιλίκης, Σπυρίδων Νικόλης,  
                        Λάμπρος Παπαγεωργίου και Ιωάννης Κατής.

    Κατ’ αυτή την Αποστολήν, οι «ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ» απήλαυσαν ιδιαιτέρας υποδοχής υπό των Τούρκων διοργανωτών, εγένοντο δεκτοί μετ΄ ιδιατέρων Τιμών υπό του Δημάρχου εις το δημαρχιακόν μέγαρον φέροντες τα όπλα των (δι’  όσους γνωρίζουν οποίαν Τιμήν σημαίνει τούτον δια τους Ανατολίτας), προεβλήθησαν ενώπιον εκατομμυρίων τηλεθεατών και, αντιστοίχως, αναγνωστών τουρκικών εφημερίδων και επέτυχον δύο σημαντικάς αγωνιστικάς διακρίσεις και μάλιστα εις το πλέον δύσκολον αγώνισμα (Puta, επί αποστάσεως 100 μέτρων)  κατακτώντες εν κύπελλον και δύο μετάλλια, ήτοι, δια του Κωνσταντίνου Πέππα την τρίτη θέσιν (κύπελλον και μετάλλιον) και δια του Γεωργίου Κάτσου την πέμπτη θέσιν (μετάλλιον). Ειδικώς επί της τεραστίας προβολής των «ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ» εν Τουρκία, ο Αρχηγός Αποστολής, Εφιπποτοξότης Σπυρίδων Μπάκας, εν τη καθιερωμένη Αναφορά μετά την λήξιν Αποστολής, σημειοί: «Κατα την διαρκεια των αγωνων του Φεστιβαλ δωσαμε συνεντευξη σε 6 τηλεοπτικα καναλια : FOX NEWS,BUGUN, NTV, HABER, TRT1. Το βραδυ της 9ης Ιουνιου 2012 στις 01:00, επειτα απο εκτακτη τηλεφωνικη επικοινωνια του Adnan Mehel μαζι μας , προσκληθηκαμε να παρευρεθουμε στο στουντιο του τηλεπτικου δικτυου HABER TURK , σε ζωντανη εκπομπή ιστορικών/πολιτιστικών θεματων η οποία όπως ειδοποιηθηκαμε κανει τηλεθέαση άνω των 10.000.000 θεατων παγκοσμίως σε καθε επεισόδιο. Συμμετειχαμε με μεγαλη επιτυχία , παρόλο το προχωρημενο της ωρας (03:00 με 04:30) και μιλησαμε τόσο για την ελληνικη παραδοσιακη τοξοβολία απο την αρχαιοτητα μεχρι σημερα αλλα και για θεματα που αφορουν την ομαδα μας. Εχει ζητηθει αντιγραφο της εκπομπής. Παρακατω  ακολουθει μια λίστα με βιντεο τηλεοπτικών καναλιων που προεβαλαν το φεστιβαλ και μερος των δηλωσεων μας , αλλα και η εν λόγω τηλεοπτικη εκπομπή με την παρουσιαση μας.

     Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» εκφράζει την θερμήν ευαρέσκειά της προς τον Αρχηγόν, τα διακριθέντα αλλά και τα υπόλοιπα Μέλη της εν λόγω Αποστολής δια την επαξίαν εκπροσώπησιν των «ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ» όχι μόνον εις τους εκεί διοργανωθέντας διεθνείς Αγώνας αλλά και εις ολόκληρον την γείτονα Τουρκία, καταλειποντες τας καλυτέρας των εντυπώσεων. 

          β. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ ΑΜΑΣΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΚΙΑ, 22α – 25η ΙΟΥΝΙΟΥ 2012
              11 Χώραι, 6 Τουρκικές Ομάδες
               Αρχηγός Αποστολής : Γεώργιος Κάτσος
               Μέλη :  Σπυρίδων Μπάκας, Αναστάσιος Γεωργίτσης, Χαράλαμπος Θωμαίδης και Γεώργιος
                            Νικητέας.

    Κατ’ αυτή την Αποστολήν, οι «ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ» συνέσφιξαν έτι περαιτέρω την σχέσιν της Ομάδος μετά της διεθνούς τοξευτικής κοινότητος και το πλεονέκτημα του Αρχηγού της Αποστολής ως ομιλούντος την Τουρκικήν συνεισέφερε τα μέγιστα προς τούτο. Η συμμετοχή μας εις την λαμπράν αυτήν διοργάνωσιν απέφερεν όχι μόνον εις τα μετασχόντα Μέλη μας τεραστίαν οργανωτικήν εμπειρίαν, αλλά και δι αυτών εις την «ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΝ», ενώ προσετέθησαν πολλοί εισέτι φίλοι του έργου των «ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ». 

     Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» εκφράζει την ευαρέσκειά της προς τον Αρχηγόν και τα Μέλη της εν λόγω Αποστολής δια την επαξίαν εκπροσώπησιν των «ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ» όχι μόνον εις τους εκεί διοργανωθέντας διεθνείς Αγώνας αλλά και εις ολόκληρον την γείτονα Τουρκία, καταλειποντες και αυτοί, τας καλυτέρας των εντυπώσεων. 


          γ. ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ AQUILEIA, ΙΤΑΛΙΑ, 29η ΙΟΥΛΙΟΥ – 1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2012
             Εκπρόσωπος-μετασχών : Εμμανουήλ Γεωργόπουλος

     H "EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" εξεπροσωπήθη υπό του Μέλους των "ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ" Εμμανουήλ  Γεωργοπούλου κατά την ιστορικήν αναπαράστασιν της Μάχης της Aquileia η οποία έλαβεν χώραν εις την ομώνυμον ιταλικήν πόλιν με ιδιατέραν λαμπρότητα και εντός του ιστορικού αρχαιολογικού χώρου ένθα διεξήχθη η ιστορική μάχη.  Η διοργάνωσις παρέσχεν σημαντικά συμπεράσματα περί του τρόπου διοργανώσεως αναλόγων αναπαραστατικών εγχειρημάτων, ωφέλησε δε μεγάλως τον μετασχόντα εκπρόσωπόν μας ο οποίος εδοκίμασε το παρ’ αυτού ανακατασκευαζόμενον Ελληνο-σκυθικόν Τόξον υπό πραγματικάς συνθήκας μάχης εν πεδίω.  Ο μη αγωνιστικός χαρακτήρ ταύτης της διοργανώσεως και η χαλαρότης της συμμετοχής, ο μεγάλος αριθμός των συμμετασχόντων διακεκριμένων αναπαραστατών και η μετ’  αυτών και των Οργανισμών των δικτύωσις, η συνεχής εγκαταβίωσις και δράσις εντός ενός εκ των πλέον ιστορικών αρχιολογικών χώρων της Ευρώπης (ειδικώς παραχωρηθείς υπό της οικείας Αρχαιολογικής Αρχής δια το εγχείρημα) απετέλεσαν τα διδακτικά πλεονεκτήματα προς το Μέλος μας και δι αυτού προς ημάς.

      Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» εκφράζει την ευαρέσκειά της προς τον Εφιπποτοξότην Εμμανουήλ Γεωργόπουλον δια την επαξίαν εκπροσώπησιν των «ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ» εις την εκεί διοργάνωσιν, μάλιστα επιδείξας και δοκιμάσας το υπ΄ αυτού κατασκευασθέν Τόξον υπό πραγματικάς συνθήκας μάχης, αλλά και δια τας σημαντικάς πληροφορίας τας οποίας μετέφερεν εις ημάς περί μιας, τοιαύτης, εκδηλώσεως με αρχαιολογικήν σημαντικότητα.


          δ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ, LEDU, QINGHAI, KINA, 21η – 23η ΙΟΥΛΙΟΥ 2012
              26 Χώραι
              Αρχηγός Αποστολής : Στέφανος Κάμπελλ
              Μέλη : Κωνσταντίνος Πέππας, Σπυρίδων Μπάκας, Ελένη Σταυροπούλου και Γεώργιος
                         Αλλαγιάννης.

     Υπήρξε μία επιτυχεστάτη «άσκησις», εν τη πράξει, οργανώσεως μεγάλων και μακρυνών Αποστολών την οποία επωμίσθη κατά τον επιτυχέστερον τρόπον ο Αρχηγός της Στέφανος Κάμπελλ ο οποίος ενσαρκώνει έναν ευεργέτην της Ομάδος μας, με διακεκριμένην προς αυτήν ηθικήν και υλικήν προσφοράν!  Η αρίστη προετοιμασία της λίαν δυσκόλου αυτής Αποστολής υπό του Αρχηγού της, η διάθεσις εξ ιδίων αυτού πόρων σημαντικού χρηματικού ποσού προς επιτυχίαν της, καθώς και η σπουδαία διαχείρισις των, αναμενομένων, κρίσεων κατά την διάρκειάν της (δοθέντος ότι συμμετέσχε, το πρώτον, ανήλικος Εφιπποτοξότης ως ο νεαρός Γεώργιος Αλλαγιάννης)  είναι το ελάχιστον το οποίον δύναται να πιστωθή εις τον Εφιπποτοξότην Στέφανον Κάμπελλ και τούτο δεν συνιστά, απλώς, ημετέραν διαπίστωσιν αλλά και αναγνώρισιν των ιδίων των διοργανωτών οι οποίοι απένειμον το Α’ Βραβείο Καλυτέρας Οργανώσεως εις τους «ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥΣ»! Το βραβείον τούτο, εκ συμπαγούς βαρυτίμου ιάσπιδος, εν μέσω της παγκοσμίου απαξιώσεως της Ελλάδος υπό των προδοτών «κυβερνητών» της, απέκτησε τεραστίαν διεθνή σημασίαν, αποδεικνύον ότι η μικρά Εφιπποτοξοτική Ομάς μιας απαξιουμένης, δια την οργάνωσίν της, Χώρας, δύναται να αναστρέψη, διεθνώς,την δυσμενή «εικόνα» της Ελλάδος, αναδεικνυόμενη η εν, τομεί, καλύτερον οργανωμένη εξ όλων των υπολοίπων εκπροσωπούσας τας Χώρας των! Οι αγώνες προεβλήθησαν ενώπιον εκατομμυρίων τηλεθεατών με ενδεικτικούς συνδέσμους:
    

     Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» εκφράζει την διακεκριμένην ευαρέσκειάν της προς τον Αρχηγό και τα Μέλη της εν λόγω Αποστολής δια την επαξίαν εκπροσώπησιν των «ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ» όχι μόνον εις τους εκεί διοργανωθέντας διεθνείς Αγώνας αλλά και εις ολόκληρον την Κίνα, καταλειποντες και αυτοί, τας καλυτέρας των εντυπώσεων.

     Δυστυχώς, η ελέω προδοτών πολιτικών και λοιπών καιροσκόπων οικονομικών εγκληματιών οι οποίοι εν καιρώ οικονομικής εθνικής δυστυχίας εξάγουν λαθραία εκατομμύρια «μαύρων» χρημάτων, τραγική οικονομική συγκυρία, δεν επέτρεψεν εις την Ομάδα μας να ανταποκριθή εις άλλας αγωνιστικάς προσκλήσεις τας οποίας έλαβεν, όπως εις τους Αγώνας της Ιορδανίας (τελουμένους υπό την αιγίδα της Α.Μ. του Βασιλέως της Χώρας) και του W.T.A,.F. 2012 της Ν. Κορέας, όμως κατά τον τελικόν απολογισμόν η τελευταία Προπονητική Περίοδος υπήρξεν η πλέον καρποφόρος εις συμμετοχάς διεθνών Αγώνων αλλά και εις συγκομιδήν διακρίσεων δια τους «ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥΣ» οι οποίοι, λειτουργούντες μόνον επί τέσσαρα έτη, αντεπεξήλθον λαμπρώς εν μέσω Ομάδων λαών με παράδοσιν χιλιετιών!

     3. Εις τον τομέα της Τοξοβολίας, παρά την ανακοπήν των δραστηριοτήτων μας επί επτάμηνον εξ αιτίας της κακοδιαχειρίστου «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ», ωλοκληρώσαμεν 79 τακτικάς κι εκτάκτους Προπονήσεις με ατομικάς συμμετοχάς 818 Συνασκουμένων και την τόξευσιν, περίπου, 44.170 βελών! Παρατηρείται ότι εν συγκρίσει προς τα προηγουμένας Προπονητικάς Περιόδους και παρά την επτάμηνον αναγκαστικήν ανακοπήν και την τραγικήν οικονομικήν συγκυρίαν, η εύλογη πτώσις των σχετικών αριθμητικών δεδομένων υπήρξε ελαχίστη έως αμελητέα κατά την προσέλευσιν των Συνασκουμένων εις τας Προπονήσεις μας. Ούτω: ενώ ο αριθμός των Προπονήσεων κατ΄ αυτήν την Προπονητικήν Περίοδον είναι αισθητώς μικρότερος εξ εκείνων των προηγουμένων Προπονητικών Περιόδων (79 έναντι 135 της Α’, 116 της Β’, 95 της Γ’) ο μέσος αριθμός προσελεύσεων κατά Προπόνησιν είναι 10.3 δια την παρούσα Προπονητικήν Περίοδον, ενώ, 7,27 δια την Α’, 6,96 δια την Β’ και 11,5 δια την Γ’, γεγονός το οποίο πιστοποιεί την ουσιαστικήν επαύξησιν του ενδιαφέροντος των Μελών μας δια την Παραδοσιακήν Τοξοβολίαν την οποίαν υπηρετώμεν επαξίως, ως επιβαιβεούται και εκ των κατακτηθεισών διακρίσεων εις διεθνείς Αγώνας αλλά και εκ της δημοσιευθείσης συγκριτικής παρουσιάσεως της ημετέρας διδασκαλίας της Παραδοσιακής Τοξοβολίας διδασκομένης επί τέσσαρα μόλις έτη, έναντι εκείνης της διδασκομένης επί χιλιετίας εις των Ναόν του Κομφουκίου εν Κίνα (βλ. http://www.horsebackarcherygr.blogspot.gr/2012/08/blog-post_14.html ). Άνευ επάρσεων αλλ΄ εκφράζοντες στατιστικάς και συγκριτικάς και μόνον, διαπιστώσεις, επί τη βάσει ενός λίαν μεθοδικού και  επιπόνου έργου, είμεθα υπερήφανοι δια τους Συνασκουμένους Εφιπποτοξότας και Παραδοσιακούς Τοξότας «ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥΣ» δι όσα επιτελούν εις την εσωτερικήν «οδόν» της, ενσστικτώδους, Παραδοσιακής Τοξοβολίας! Περί όλων των αριθμητικών δεδομένων τηρείται ειδικόν φωτογραφικόν και κινηματογραφικόν Αρχείον δια κάθε Προπόνησιν, ώστε ταύτα να είναι απολύτως ακριβή αλλά και τεκμηριούμενα έναντι παντός ενδιαφερομένου.

     4. α. Εις τον τομέα της Ιππικής, κατ’ αρχήν και πάντοτε υπό την αλγεινήν ανακοπήν του έργου μας επί επτάμηνον εξ αιτίας των γνωστών αθλίων κρατικών και παρακρατικών «παραγόντων» εντός ολίγων εβδομάδων καθ’  ας επαναλειτουργεί η Σχολή μας, διωργανώσαμεν 48 Ιππικάς Ημερίδας καθ’ ας διεξήχθησαν 222 ατομικά μαθήματα κατά τα οποία έκαστος των μαθητών ίππευσεν επί πλέον των 100 λεπτών εναλλάσσων ανά μάθημα πλέον των δύο διαφορετικών Ίππων, με εξαιρετικά αποτελέσματα ως τεκμαίρεται εκ του λεπτομερούς (κατά μάθημα) τηρουμένου, εν αρχείω, οπτικοακουστικού υλικού! Παραλλήλως, κατά την ιδίαν βραχείαν περίοδον εδιδάξαμεν το πρώτον εις 36 πρωτοείσακτα, νέα, Μέλη μας, δείγμα εξόχου προτιμήσεως προς το Ιππικόν έργον της Σχολής μας! Πλην των ως άνω Ιππικών Ημερίδων εν τω Ιππευτηρίω ημών, οι μαθηταί μας μετέβησαν και εις τον αδελφόν Σταύλον «ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» όπου επί τρεις εκπαιδευτικάς ημερίδας, 12 «ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ» έσχον την ευτυχήν ωφέλειαν να τύχουν ειδικής εκπαιδεύσεως υπό του Συνιδρυτού της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» Παντελή Αναστασόπουλου ενώ και άλλα Μέλη μας απήλαυσαν εκπαιδεύσεως τούτοις παρασχεθείσης υπό του, επίσης, Συνιδρυτού της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» Παναγιώτου Σταμέλου, εν τω αδελφώ Σταύλω της Υπάτης.

         β. Εκτός των κυρίως μαθημάτων, οι «ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ» κατά την περαιωθείσα Προπονητικήν Περίοδον, παρηκολούθησαν επιτυχώς και πάντοτε δωρεάν, τας ακολούθους ιππικάς διδακτικάς εμπειρίας:

                Ι. Σεμινάριον κτηριακού σταυλισμού, 3η ΙΧ 2011, Ιππικόν Κέντρον Μαρκοπούλου (11
                  συμμετοχαί).
               ΙΙ. Σεμινάριον Ηθικής της Ιππεύσεως, 20η ΧΙ 2011, Ιππικόν Κέντρον Μαρκοπούλου, στίβος
                  Cross Country” (31 συμμετοχαί).
              ΙΙΙ. Σεμινάριον Κύκλου Προσεγγίσεως Αρχηγού και Ρυταγωγήσεως 18η ΧΙΙ 2011, Ιππικόν
                   Κέντρον Μαρκοπούλου (14 συμμετοχαί).
              IV. Σεμινάριον Ιπποθεραπείας, διεξαχθέν εν διαρκεία ημερίδος εν τω Ελληνικώ Ιππικώ Ομίλω
                    (Παραδείσω, Αμαρουσίου) τη 18η Μαρτίου 2012 κατά το οποίον επιστοποιήθησαν πέντε 
(                  (5) «ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ».
               V. Σεμινάριον Ιπποσαγής, εν τω νυν Ιππευτηρίω, 1η V 2012 (8 συμμετοχαί).
             VI. Σεμινάριον ρυταγωγήσεως επί ανωμάλου ορεινού εδάφους,εν Υμηττώ,19η VI 2012 (7
                  συμμετοχαί).

     5. Καθ΄ όλον το πρώτον εικοσαήμερον του Σεπτεμβρίου 2011, οι «ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ» και, δη, οι Δημήτριος Χρήστου, Στέλλα Μότσιου, Γεώργιος Αλλαγιάννης, Νικόλαος Καραϊσκος και Όλγα Γεωργιάδου με αφοσίωσιν και αυταπάρνησιν συνέχισαν ιπποκομούντες επί καθημερινής βάσεως το σύνολον των Ίππων (ασθενούντων και υγιών) του καταργηθέντος (από τον Αύγουστον του 2011) Κ.Ε.ΙΠΠ. οι οποίοι εγκατελείφθησαν εις την μοίραν τους υπό των, εγκληματικώς, εξαφανισθέντων (άμα τη καταργήσει του Κέντρου) δημοσίων υπαλλήλων, υποχρέων δια την φροντίδα των! Δια την σπουδαίαν αυτήν, ουμανιστικήν προσφοράν η οποία λεπτομερώς περιγράφεται εις το Ιστολόγιόν μας (http://www.horsebackarcherygr.blogspot.gr/2011/09/blog-post_09.html) η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» απευθύνει δημόσιον έπαινον εις τους Δημήτριον Χρήστου, Στέλλα Μότσιου, Γεώργιον Αλλαγιάννη, Νικόλαον Καραϊσκον και Όλγαν Γεωργιάδου οι οποίοι επί αρκετάς ημέρας και μέχρι της αναδοχής των εγκαταλειφθέντων Ίππων υπό διαφόρων ιδιωτικών Σταύλων, περιέθαλψαν αυτούς, των «ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ» διασωσάντων από βέβαιον θάνατον τους Ίππους του Κ.Ε.ΙΠΠ!

     6. Κατά μήνα Σεπτέμβριον του 2011 (26η) το Μέλος των «ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ» Εμμανουήλ Γεωργόπουλος, ετίμησε το Ιστολόγιόν μας δι ενός, εκτενούς και αναλυτικού, σημαντικού δημοσιεύματος-ανακοινώσεως, περί την παρ΄ αυτού ανακατασκευήν του πρώτου Ελληνο-σκυθικού Τόξου. Το εν λόγω δημοσίευμα (http://www.horsebackarcherygr.blogspot.gr/2011/09/ana.html) αποτελεί ορόσημον πειραματικής αρχαιολογίας δια την σύγχρονον Παραδοσιακήν Τοξοβολίαν η οποία, πέραν της αγωνιστικότητος, εμπνέει και την ίδιαν την επιστήμην της Αρχαιολογίας.

     7. Κατά μήνα Οκτώβριον του 2011 το προπονητικόν Πρόγραμμα της Παραδοσιακής Τοξοβολίας μας εισήλθεν εις την σπουδαίαν φάσιν του «Σχολείου Σιωπής» (http://www.horsebackarcherygr.blogspot.gr/2011/10/ek.html), μίαν εξόχως αυτοσυγκεντρωτικήν διαδικασίαν την οποίαν μας υπέδειξαν οι Ιάπωνες εκπαιδευτικοί, ημών, σύμβουλοι προς ους υποκλινόμεθα, ευγνωμονούντες! Το «Σχολείον Σιωπής» διεπιστώθη ότι συνιστά ακρογωνιαίον λίθον ωφελιμότητος κατά την τοξευτικήν Προπονητικήν και δια μίαν, εισέτι, φοράν αισθανόμεθα υπερήφανοι δια τας επιλογάς των ευγενών, εμπείρων και αφιλοκερδών συμβούλων τους οποίους επιλέγομεν!
    
     8. Κατά μήνα Νοέμβριον του 2011 η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ανέλαβε την πρωτοβουλία της αποκαταστάσεως σοβαρών κακώς κειμένων εις τον, εξυπηρετούντα τα Μέλη μας, σταθμόν του Μετρό Κορωπίου. Κατόπιν ενεργειών μας και όπως προκύπτει από την ανταλλαγείσαν αλληλογραφίαν (βλ. Βιβλίον Πρακτικών, τ.Ι, σελ. 190, 190α)  απεκατεστάθη η λειτουργία των ηλεκτρικών κλιμάκων και των ανελκυστήρων του σταθμού τα οποία επί μήνας παρέμενον εκτός λειτουργίας με απερίγραπτον ταλαιπωρίαν του επιβατικού Κοινού. Σχετικόν δημοσίευμά μας : http://www.horsebackarcherygr.blogspot.gr/2011/11/s-se.html Επίσης, λαβόντες υπ΄όψιν και την απουσίαν αστυνομεύσεως εις τον συγκεκριμένον σταθμόν αλλά και την σημειουμένην εγκληματικότητα εκ μέρους λαθρομεταναστευτικών φατριών συνωστιζομένων εν τη περιοχή των Μεσογείων, απετάνθημεν γραπτώς (από 22ας Νοεμβρίου 2011) και προς την Γενικήν Αστυνομικήν Διεύθυνσιν Αττικής (Τμήμα Γενικής Αστυνομεύσεως) απαιτούντες την έντασιν της αστυνομεύσεως εις το σημείον, όπερ και εγένετο λαβόντες και γραπτήν απάντησιν από την Αστυνομικήν Αρχήν, υπογραφομένην παρ΄Υποστρατήγου (βλ. Βιβλίον Πρακτικών, τ.Ι σελ. 191) συνηγορούσα εις τα παρατηρήσεις μας και υποσχομένην έντασιν δράσεως η οποία πράγματι υλοποιήθη αμέσως με την εκκαθάρισιν της περιοχής εκ των εγκληματικώς συμπεριφερομένων λαθρομεταναστών οι οποίοι ελήστευον διερχομένους και διερρήγνυον εσταθμευμένα οχήματα. Σχετική και η ειδησεογραφία εκείνων των ημερών με συλλήψεις συμμοριών λαθρομεταναστών και λοιπών παραβατικών της περιοχής (http://www.horsebackarcherygr.blogspot.gr/2012/02/blog-post_15.html).

     9.  Επίσης κατά μήνα Νοέμβριον του 2011, η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» λαβούσα γνώσιν εγκληματικάς παραλείψεις της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ»  κατά την διοργάνωσιν «αγώνων» της εις ους εξετέθησαν εις κίνδυνον ζωής αγωνιζόμενοι, εξαπέλυσε εκστρατείαν ενημερώσεως των αρμοδίων Αθλητικών Αρχών αλλά και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιππασίας (F.E.I.) προς πρόληψιν τραγικών συνεπειών, βεβαίων ως εκ της προφανούς ιππικής αγνοίας αλλά και κακής οργανωτικότητος της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ». Σχετικόν δημοσίευμά μας ανηρτήθη εις το Ιστολόγιόν μας (http://www.horsebackarcherygr.blogspot.gr/2011/11/blog-post_26.html) αλλ΄ εκοινοποιήθη και γραπτώς προς την Γενικήν Γραμματείαν Αθλητισμού με αριθμόν πρωτοκόλλου του ιδιαιτέρου γραφείου του Γραμματέως Π. Μπιτσαξή 1770/30.11.2011.

    10. Επί των ως άνω σοβαρών καταγγελιών μας κατά της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ» δια συγκεκριμένας πράξεις και παραλείψεις της, η τελευταία απεπειράθη να «απαντήση» δια του Προέδρου της, νυν υποδίκου οικονομικού εγκληματίου, Ισιδώρου Κούβελου ο οποίος, όμως,  επεκαλέσθη ψευδείς δικαιολογίας και αιτιάσεις δια του εγγράφου του από 6ης Δεκεμβρίου 2011 (βλ. Βιβλίον Πρακτικών, τ.Ι, σελ. 191α) λόγος δια τον οποίον ανηρτήσαμεν εν τω Ιστολογίω της Ομάδος μας ειδικόν δημοσίευμα τιτλοφορηθέν : « ΠΟΙΟΝ ‘ΔΟΥΛΕΥΕΙ’ Η  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ» (http://www.horsebackarcherygr.blogspot.gr/2011/12/blog-post_06.html) όχι απλώς καταγγέλλοντες τας συγκεκριμένας πράξεις και παραλείψεις της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ» αλλά επιπροσθέτοντες και επιπλέον τοιαύτας! Βεβαίως η προκαλουμένη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ» αντί της αναμετρήσεως επέλεξε και πάλι την οδόν της «σιωπής»,  επιβεβαιούσα ούτω τας καταγγελίας μας!

     11. Η αήθης αντιαθλητική συμπεριφορά των στελεχών της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ» κατηγγέλθη και πάλιν δια του Ιστολογίου μας την 8ην Δεκεμβρίου 2011 (http://www.horsebackarcherygr.blogspot.gr/2011/12/blog-post_08.html) κατηγορώντες τον κ. Κώστα Καρακασίλη ο οποίος εκ δόλου έθεσεν εις κίνδυνον ζωής αγωνιζομένην αθλήτρια λόγω του ότι αύτη «συνέπεσεν» να είναι θυγατέρα της Γραμματέως της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ». Ατυχώς, η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ» μη προάγουσα την Ιππικήν την «ποδοσφαιροποιεί» και τούτον υπό την ολιγωρίαν του αρμοδίου Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού-Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού εις τα οποία υπάγεται. Δυστυχώς, η διαφθορά και η διαπλοκή εις τον χώρον της Ελληνικής Ιππασίας υπήρξε ορατή κατά την διάρκειαν των, ούτως αποκαλουμένων, «Ολυμπιακών Αγώνων» 2012 του Λονδίνου, κατά τους οποίους, δημοσία δαπάνη, παρήλασε ως παραστάτης της Ελληνικής Σημαίας,  ο Ισίδωρος Κούβελος, υπό την ιδιότητά του ως υποδίκου οικονομικού εγκληματίου, άνευ αθλητών της Ιππασίας, με τα γνωστά απαθλιωτικά αποτελέσματα «επιδόσεων» των υπολοίπων Ελλήνων αθλητών!! Όταν, με ίδια πενιχρά μέσα οι «ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ» επιστρέφουν με εν κύπελλον και δύο χάλκινα μετάλλια από τους Διεθνείς Αγώνας της Κωνσταντινουπόλεως (βλ. ανωτ. 2. α.)  είναι ΑΙΣΧΟΣ! δια την Ελληνικήν Ολυμπιακήν Αποστολήν, διασπαθίζουσα τεραστίας κρατικάς και ιδιωτικάς χορηγίας να επιστρέψη, …ομοίως, με δύο χάλκινα μετάλλια! Αλλά τούτον είναι φυσικόν, όταν το «κράτος» είναι διεφθαρμένον και ανέχεται ως Προέδρους αθλητικών ομοσπονδιών υποδίκους οικονομικούς εγκληματίας!

     12.  Κατά την πρώτην εβδομάδα του μηνός Φεβρουαρίου 2012, ο Εφιπποτοξότης Αλέξανδρος Γαλάνης, ως επαγγελματίας κοσμηματοποιός, κατεσκεύασεν εξ αργύρου την πρώτη σειρά, χειροποιήτων, ατομικών εμβλημάτων εξαιρετικής αισθητικής, της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» η οποία διατίθεται εις τους ενδιαφερομένους απ΄ ευθείας από τον ίδιον. Τα εν λόγω εμβλήματα, με διπλήν στερέωσιν, εχαράχθησαν επί τη βάσει του λογοτύπου της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» (http://www.horsebackarcherygr.blogspot.gr/2012/02/blog-post_11.html).


     13. Την 19ην Φεβρουαρίου 2012 δι εκτενούς, τεκμηριωμένου δημοσιεύματός μας τιτλοφορηθέντος «ΨΕΥΔΕΤΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ» (http://www.horsebackarcherygr.blogspot.gr/2012/02/t.html) απεγυμνώσαμεν τον Ισίδωρο Κούβελο δημοσία, καλέσαντες τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού κ. Πάνο Μπιτσαξή  να επιληφθή της πασιφανεστάτης ακαταστασίας της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ» κακοδιοικουμένης παρ΄ ενός «παράγοντος» ασχέτου προς το ιππικόν αντικείμενον και δημοσία ΨΕΥΔΟΜΕΝΟΥ! Το  δημοσίευμά μας, συνοδευόμενον υπό γραπτής Αναφοράς μας κατεθέσαμεν εις το ιδιαίτερον γραφείον του Γενικού Γραμματέως Αθλητισμού κ. Πάνου Μπιτσαξή την 20ήν Φεβρουαρίου 2012, υπ΄ αριθμόν πρωτοκόλλου 277, όμως ο ολίγωρος κ. Πάνος Μπιτσαξής εις ουδεμίαν ενέργειαν εκοπίασεν με αποτέλεσμα, σχεδόν μίαν εβδομάδα κατόπιν, η Ελληνική Ιππασία να διασυρθή ανεπανορθώτως με την αποκάλυψιν από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως (έντυπο, ηλεκτρονικό, τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό τύπο) του σκανδάλου της λαθραίας εξαγωγής του ποσού του 1.000.000 δολλαρίων υπό του Προέδρου της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ», νυν υποδίκου οικονομικού εγκληματίου ήδη παραπεμφθέντος τω Εισαγγελεί, κ. Ισιδώρου Κούβελου! Σχετικό δημοσίευμά μας υπό τον τίτλον «ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ - ΙΠΠΙΚΗ ΑΛΗΤΕΙΑ!» (http://www.horsebackarcherygr.blogspot.gr/2012/02/28-2012-1630-1.html) εστηλίτευσεν εκείνην την συμπεριφοράν ενός δημοσίου προσώπου, του Ισιδώρου Κούβελου, της «αδηλώτου» εξαγωγής ενός τεραστίου ποσού εις συνάλλαγμα από την Ελλάδα καθ΄ ην στιγμήν εν Ελλάδι οι Έλληνες αυτοκτονούν λόγω πενίας και βασανιστικών συνθηκών επιβιώσεως! Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αν και πλήρως δεδικαιωμένη δια τας κρίσεις της κατά του συγκεκριμένου προσώπου, όχι μόνον δεν επιχαίρει, αλλά θλίβεται δια τον κοινωνικόν εκπεσμόν των ημερών παρακμής ας διερχόμεθα, όμως δεν θα παύση μαχομένη δια την παλινόρθωσιν των Αξιών αι οποίαι ζωοδοτούν τον Κόσμον, ως εκ του Καταστατικού της!

     14. Η αλγεινή εικόνα του ελλαδικού Αθλητισμού, διαρκώς επιδεινουμένη, μας υπεχρέωσεν ώστε, την 7ην Μαρτίου 2012, να δημοσιεύσωμεν εν τω Ιστολογίω ημών καταγγελίαν υπό τον τίτλον «Η ΑΠΥΘΜΕΝΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ» (http://www.horsebackarcherygr.blogspot.gr/2012/03/blog-post_07.html) καλούντες τον ίδιον τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού κ. Πάνο Μπιτσαξή, έστω και την υστάτη στιγμή, να επιληφθή της κακοδιοικήσεως της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ», σημειούντες : «Εκείνο που πραγματικά μας ενδιαφέρει είναι, έστω και την τελευταία στιγμή, να επιτευχθεί η εξυγίανση του Ελληνικού Αθλητισμού με μία δραστική παρέμβαση εκείνου που, ενώ είναι αρμόδιος προς τούτο μέχρι στιγμής παραμένει συνένοχος! Της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του ιδίου του γενικού γραμματέως της κ. Πάνου Μπιτσαξή ο οποίος ενώ γνωρίζει, εξακολουθεί να συγκαλύπτει τα όσα διαδραματίζονται στον Ελληνικό Αθλητισμό, καταρρακώνοντάς τον!» Δυστυχώς, όμως, ο συνένοχος κ. Πάνος Μπιτσαξής απέκρυψεν …εαυτόν εις τα άδυτα του πολυτελούς και δημοσία δαπάνη συντηρουμένου γραφείου του, επιβεβαιών την συνενοχήν του και την ύπαρξιν διαπλεκωμένων κυκλωμάτων αλληλοκαλύψεως της ενδο-αθλητικής διαφθοράς!

     15. Ολίγας ημέρας κατόπιν, την 11ην Μαρτίου 2012, εξ αφορμής δημοσιεύματος εις ηλεκτρονικόν μέσον ενημερώσεως (http://www.zougla.gr/blog/article/488436), ενημερώθημεν περί μιας εισέτι αηθείας της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ» ήτοι, ενώ η αμαρτωλή  «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» παραχωρεί δωρεάν την χρήσιν του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου Μαρκοπούλου εις την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ» η τελευταία υπενοικιάζει τας διατιθεμένας φάτνας των εγκαταστάσεων έναντι υψηλού τιμήματος δια κάθε διανυκτέρευσιν αγωνιζομένου Ίππου εν αυταίς. Τούτο σημαίνει αήθη εκμετάλλευσιν  των αγωνιζομένων αθλητών των οποίων οι Ίπποι αναγκαστικώς διανυκτερεύουν κατά τα Σαββατοκύριακα κατά τα οποία είναι συστηματικώς προγραμματισμένοι αγώνες! Ημείς, εδημοσιοποιήσαμεν την θλιβεράν αυτήν εκμετάλλευσιν των αθλητών οι οποίοι συμμετέχουν εις τους αγώνας της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ» με την απαίτησιν της παρεμβάσεως του αρμοδίου οικονομικού Εισαγγελέως κ. Γ. Πεπόνη, δια του δημοσιεύματός  μας «ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΕΙ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΣΤΗΝ  "Ε.Τ.Α.Δ." Α.Ε.» (http://www.horsebackarcherygr.blogspot.gr/2012/03/blog-post_11.html) δυστυχώς όμως και πάλι με το «δημόσιον» λαμπρόν «απόντα»!

     16.  Tην 23ην Μαίου 2012 ο διαδικτυακός «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ» αφιέρωσεν ένα μακράς διαρκείας πρόγραμμα εις την προβολήν των «ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ» (http://www.horsebackarcherygr.blogspot.gr/2012/05/22.html).

     17. Αι στατιστικαί χρήσεως της ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης  της Ομάδος μας εις τον διαδικτυακόν «τόπον» Issuu επιβεβαίωσεν την ορθότητα της δημιουργίας του δια του μεγάλου ποσοστού της αναγνωσιμότητός της (http://www.horsebackarcherygr.blogspot.gr/2012/05/h.html) κάτι το οποίον επιστοποιήθη την 26ην Μαίου 2012.

     18.  Την 1ην Ιουνίου 2012 εις το Ιστολόγιόν μας και υπό τον τίτλον «ΙΠΠΙΚΟΝ ΚΩΛΟΧΑΝΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ» ανεδημοσιεύσαμεν λίαν σοβαράν καταγγελίαν του ειδικού περιοδικού «ΙΠΠΑΣΙΑ» καθ’ ην εις «επισήμους» … «αγώνας» της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ» γνωστοί-άγνωστοι προσεπάθησαν να θραύσουν τα άκρα αγωνιζομένων Ίππων εκτοξεύοντες εναντίον των ξυλίνας δοκούς εμποδίων (!!) Το δημοσίευμά μας επικεντρούται τόσον εις την τέλεσιν της κακουργηματικής πράξεως όσον και εις την αήθη και παράνομον παρασιώπησίν της εκ μέρους της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΠΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ» η οποία φέρεται εγκληματικώς υποθαλπομένη υπό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ως προϊσταμένης Αρχής (http://www.horsebackarcherygr.blogspot.gr/2012/06/28-2012.html).

     19. Επίσης, κατά την 1ην Ιουνίου 2012, το περιοδικόν της «ελίτ» των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων «ΒΑΤΡΑΧΑΝΘΡΩΠΟΣ» (μηνιαία έκδοσις του Συνδέσμου Ελλήνων Βατραχανθρώπων) παρουσιάζει εκτενώς την «ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΝ» και το έργον της, ιδιαιτέρα Τιμή δια  την Εταιρείαν μας ως εκ της Αξίας του Σώματος των Ελλήνων Βατραχανθρώπων (http://www.horsebackarcherygr.blogspot.gr/2012/06/to-bat-60.html).

     20. Ο κατασκευαστής των εμβλημάτων της Ομάδος μας Εφιπποτοξότης-κοσμηματοποιός Αλέξανδρος Γαλάνης κατεσκεύασεν μικρά αργυρά εμβλήματα απεικονίζοντα τον Κένταυρον του λογοτύπου της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» πάντοτε διατιθέμενα απ΄ ευθείας από τον ίδιον (http://www.horsebackarcherygr.blogspot.gr/2012/06/blog-post.html).

     21. Εκ του μέσου του Ιουνίου 2012 «ανυψούται ο πήχυς» κατά τας Προπονήσεις μας, εισαγομένου του στόχου 10 και 20 εκτμ. ανηρτημένου εντός δενδροφύτου περιβάλλοντος και εν ημι-αποκρύψει, επί αποστάσεων 5 έως 7 μέτρων αντιστοίχως με τήρησιν χρόνου εκτελέσεως διαδρομής και στνυπολογισμόν επιτυχών τοξεύσεων (http://www.horsebackarcherygr.blogspot.gr/2012/06/blog-post_17.html).

     22. Αποκαλύπτεται από καταγγελίαν πατρός Έλληνος αθλητού της υπερπηδήσεως εμποδίων ότι η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ» εισάγει αλλοδαπούς τους οποίους βαπτίζει «πανελληνιονίκας» περιθωριοποιούσα τους ‘Ελληνας αγωνιζομένους της, ημείς δε καταγγέλλομεν εις δημοσίευμά μας το αηθέστατον τούτο περιστατικόν αιτούντες παρέμβασιν της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού η οποία, όμως, συστηματικώς υποθάλπει την αμαρτωλή υφισταμένην της Ομοσπονδίαν (http://www.horsebackarcherygr.blogspot.gr/2012/06/blog-post_21.html).

     23. Την 21ην Ιουνίου 2012 διετυπώσαμεν δημόσιον ερώτημα προς τον Πρόεδρον της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ» και νυν υπόδικον οικονομικόν εγκληματίαν Ισίδωρον Κούβελον το οποίον είχεν ως εξής: «ΠΟΥ ΠΑΝΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΙΣΙΔΩΡΕ ΚΟΥΒΕΛΕ; Και για "τι είδους Αγώνες" μιλάτε όλοι εσείς στην "Ομοσπονδία"…;» αλλά και πάλι ουδεμία φιλότιμος απάντησις παρεσχέθη ούτε υπό της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ» ούτε υπό της προïσταμένης και προφανώς συνενόχου Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (http://www.horsebackarcherygr.blogspot.gr/2012/06/espresso-kai-h-omo.html).

     24. Το Ιστολόγιό μας ετιμήθη υπό της Ουγγαρέζας Τοξοτρίας κ. Zlatnik Zsuzso (http://www.turul-szittya.hu/) δι ενός ενημερωτικού άρθρου σχετικού με την Παραδοσιακήν Τοξοβολίαν εν Ουγγαρία. Της είμεθα ευγνώμονες! (http://www.horsebackarcherygr.blogspot.gr/2012/06/h-2005.html).

     25. Εξαμελής ομάς υπό τον Εφιπποτοξότην Δημήτριον Χρήστου επέδειξε με ιδιαιτέραν επιτυχίαν Παραδοσιακήν Τοξοβολίαν ενώπιον αθλητών της Καλαθοσφαιρήσεως εις ημερίδαν τελεσθείσαν εις το Γήπεδον του «ΤΥΦΩΝΟΣ» Ν. Ηρακλείου την 23ην Ιουνίου 2012, κατόπιν προσκλήσεως. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» συγχαίρει τόσον τον επί κεφαλής όσον και τα μέλη της ομάδος του δια την άκρως επιτυχή, συντεταγμένη και ευπρόσωπον επίδειξιν, καθισταμένην υπόδειγμα και δια μελλοντικάς παρομοίας (http://www.horsebackarcherygr.blogspot.gr/2012/06/blog-post_23.html).

     26. Δια νέου δημοσιεύματός μας (4ης Ιουλίου 2012) εις το Ιστολόγιόν μας, καταγγέλλομεν την «ΠΑΡΑΣΙΩΠΗΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗΝ» της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ» η οποία επιμένει να αγνοεί τα όσα της καταμαρτυρώνται όχι μόνον από εμάς αλλά και υπό του μόνου και ειδικού περιοδικού εκφράζοντος τον χώρον ιππικώς αθλουμένων, την «ΙΠΠΑΣΙΑ» (http://www.horsebackarcherygr.blogspot.gr/2012/07/blog-post.html).

     27. Την 5ην Ιουλίου 2012 διαπιστούμεν ότι η παγκοσμία δικτύωσις των «ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ» καλύπτει τέσσαρας ηπείρους, ήτοι, Ευρώπην, Ασίαν, Αμερικήν και Αφρικήν, εισέτι, μη εκτεινομένη μόνον εις Αυστραλίαν (http://www.horsebackarcherygr.blogspot.gr/2012/07/blog-post_05.html).

     28. Εις την μνημειώδην έκδοσιν "ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΛΕΥΚΑ ΟΠΛΑ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ 6000 π.Χ. ΕΩΣ 1500 μ.Χ." του Αρχιτέκτονος και ερευνητού του παγκοσμίου οπλισμού κ. Δημητρίου Νικολακοπούλου του οποίου τα έργα εκτίθενται εις την μόνιμον συλλογήν του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών, η Ομάδα μας χαρακτηρίζεται ως «αιχμή του δόρατος» της Ελληνικής Τοξοβολίας (Κεφ. 11ον, σελ. 218) τίτλος Τιμής δι ημάς εξ ενός ανεγνωρισμένου ειδήμονος προς τον οποίον είμεθα ευγνώμονες (http://www.horsebackarcherygr.blogspot.gr/2012/07/6000.html).

     29. Από του τέλους του Ιουλίου 2012 και επί σταθεράς βάσεως μέχρι σήμερον, αι στατιστικαί επισκεψιμότητος του Ιστολογίου μας εκτινάσσονται εις επίπεδον μεταξύ 1200 και 1500 επισκέψεων ημερησίως (http://www.horsebackarcherygr.blogspot.gr/2012/07/blog-post_28.html).

     30. Και πάλιν (26η Ιουλίου 2012) καλούμεν τον Πρόεδρον της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ» και νυν υπόδικον οικονομικόν εγκληματίαν Ισίδωρον Κούβελον να απολογηθή : «ΙΣΙΔΩΡΕ ΚΟΥΒΕΛΕ και όλοι όσοι ιταμά τον συγκαλύπτουν, ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ για εκείνη τη παραγεμισμένη με ένα εκατομμύριο δολλάρια που ο γαμπρός του Μητσοτάκη ΕΞΗΓΑΓΕ "παραλείποντας" να τη δηλώσει!... Αδύνατον οι κραυγές των ΚΛΕΦΤΩΝ να διώξουν τους Νοικοκυραίους και δώστε αμέσως ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ για τη βαλίτζα του Ισίδωρου Κούβελου που νομίζετε ότι ξεχάστηκε!» αλλά δυστυχώς και πάλι η σιωπή των ενόχων είναι η μόνη η οποία …βοά! (http://www.horsebackarcherygr.blogspot.gr/2012/07/blog-post_26.html).

     31. Και αντί ο υπόδικος οικονομικός εγκληματίας και Πρόεδρος της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ» να τεθή εκτός Αθλητισμού, σκανδαλωδώς, τον βλέπουμε να …παρελαύνη ως παραστάτης της Ελληνικής Σημαίας και άνευ Ελλήνων αθλητών της Ιππασίας κατά τους ψευδωνύμους «Ολυμπιακούς» «Αγώνας» του Λονδίνου, ομού, μετά του Σπ. Καπράλου, Προέδρου της Ελληνικής «Ολυμπιακής» Επιτροπής κατηγορηθέντος και αυτού επί ιδιοτελή διαχειρίσει των εισιτηρίων των «Αγώνων»! Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» θεωρούσα ως εξευτελισμόν του Ελληνικού Αθλητισμού την εκπροσώπησίν του παρ΄ υποδίκων εγκληματιών και ιδιοτελών «παραγόντων», εστιγμάτισε δημοσία ως ΔΩΣΙΛΟΓΟΝ την Ελληνικήν «Ολυμπιακήν» Επιτροπήν από το Ιστολόγιόν μας,  την 26ην Ιουλίου 2012 (http://www.horsebackarcherygr.blogspot.gr/2012/07/jaques-rogge.html).

     32. Την 1ην Αυγούστου 2012 δια δημοσιεύματός μας εις το Ιστολόγιόν μας, απευθύναμεν έκκλησιν επανελληνισμού των Ολυμπιακών Αγώνων προς το Ελληνικόν και παγκόσμιον Κοινόν. Η έκκλησίς μας δεν θα παραμείνη απλούν δημοσίευμα αλλ΄ ήδη εν συνεννοήσει με Μέλη της Ομάδος θα λάβη «ακτιβιστικάς» διαστάσεις (http://www.horsebackarcherygr.blogspot.gr/2012/08/blog-post.html).

     33. Κατόπιν φωτογραφικού υλικού ευγενώς παραχωρηθέντος υπό του Κινέζου διεθνούς Παραδοσιακού Τοξότου κ. Yu-te Odin Lin, προέβημεν εις μίαν σύγκρισιν του τρόπου διδασκαλίας της Παραδοσιακής Τοξοβολίας εις τον εν Κίνα «ΝΑΟΝ ΤΟΥ ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΥ» και εις την Σχολήν των «ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ» με ιδιαιτέρως θετικά συμπεράσματα δια την νεότευκτον Σχολήν μας. Τα πορίσματα της τολμηράς συγκρίσεως δημοσιεύονται εις την σχετικήν ανάρτησίν μας υπό τον τίτλον : «"ΝΑΟΣ ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΥ"  -  "ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ" ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ» του Ιστολογίου μας (http://www.horsebackarcherygr.blogspot.gr/2012/08/blog-post_14.html).

     34. Επίσημον κυβερνητικόν στέλεχος της Κίνας, κατόπιν της βραβεύσεως των «ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ» κατά τους Αγώνας του «Quinghai 2012» ως της καλύτερον οργανωμένης Ομάδος,  απηύθυνεν τιμητικόν αίτημα προς την «ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΝ» διά την πρότασιν Έλληνος προς στελέχωσιν διευθυντικής θέσεως εις Ιππικόν Κέντρον το οποίον ιδρύεται εν νοτίω Κίνα (http://www.horsebackarcherygr.blogspot.gr/2012/08/h.html).

     35. Την 18ην Αυγούστου 2012, οι «ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ» είχαν την ωφέλιμον εμπειρίαν της παρακολουθήσεως εν τω προπονητικώ χώρω της διδασκαλίας της ασκήσεως «ΟΚΤΩ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΜΕΤΑΞΙΟΥ»(http://www.youtube.com/watch?v=6E1mcN4o1Jo&feature=share&list=UU45kMc29GYNBH67ourJ-vRw) την οποίαν εδίδαξεν ο Συνασκούμενος Γεώργιος Χρόνης με εξαιρετικήν μεταδοτικότητα (http://www.horsebackarcherygr.blogspot.gr/2012/08/blog-post_598.html).

     36. Την 22αν  Αυγούστου 2012 δι αναρτήσεώς μας εν τω Ιστολογίω ημών, ανεκοινώσαμεν τα ικανοποιητικά αποτελέσματα εκ της δοκιμής των χειροποιήτων Παραδοσιακών Βελών τα οποία ήρχισε κατασκευάζων ο Συνασκούμενος Εμμανουήλ Γεωργόπουλος, προτείνοντες ταύτα προς χρήσιν υπό των Συνασκουμένων «ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ» (http://www.horsebackarcherygr.blogspot.gr/2012/08/blog-post_9259.html).

     37. Κατά την λήξασα Προπονητικήν Περίοδον εισήλθον εις την Ομάδα των «ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ» εβδομήκοντα πέντε (75) νέα Μέλη.

     38. Eπίσης, κατά την λήξασα Προπονητικήν Περίοδον πρωτοίππευσαν μαζύ μας εισαχθέντες το πρώτον εις την Ιππικήν 36 νέοι «ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ».

     39. Τα συνολικά δημοσιεύματα ημών, εν τω Ιστολογίω της Ομάδος κατά την λήξασα Προπονητικήν Περίοδον, ανήλθον εις διακόσια ογδοήκοντα εννέα (289).

ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

     Η λήξασα Δ’ Προπονητική Περίοδος, παρά τας σοβαροτάτας δυσχερείας τας οποίας μας επεφύλαξεν το άθλιον ελλαδικόν «Δημόσιον» δια των «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» και λοιπών διαπλεκομένων υπηρεσιακών εστιών «μολύνσεως», αλλά και η τραγική περιρρέουσα οικονομική συγκυρία,  εύρεν την Ομάδα των «ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ» με τα μεγαλυτέρας και περισσοτέρας, μέχρι σήμερον, διεθνείς αγωνιστικάς διακρίσεις της και μεγαλυτέραν κατά εβδομήκοντα πέντε (75) νέα Μέλη, με τεραστίαν διεθνή αναγνώρισιν (δεχομένην  και αιτήματα στελεχώσεως δια μελών της ξένων Ιππικών Κέντρων) αλλά και χαρακτηριζομένην ως «αιχμή δόρατος» της Ελληνικής Τοξοβολίας παρ΄ ειδήμονος!

     Τα συμπεράσματα εις τον αναγνώστην!


«Τοις Κείνων ρήμασι πειθόμενοι!»

Εφιπποτοξοτικώς !

Αριστοτέλης Ηρ. Καλέντζης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.