Πέμπτη, 2 Αυγούστου 2012

1οι ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ
LEDU, QINGHAI, KINA, 2012

Oι Τελετές και η σοβαρότητα της διοργανώσεως.

______________

1st INTERNATIONAL GAMES TRADITIONAL ARCHERY
LEDU, QINGHAI, CHINA, 2012

The Ceremonies and the Magnitude  of the organization.


     Για την πενταμελή Ελληνική Αποστολή των "ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ" το ευχάριστο ξάφνιασμα  υπήρξε απερίγραπτο όχι μόνον από την όλη διοργάνωση αλλά και από τις δύο μεγάλες Τελετές οι οποίες παρουσίασαν "ανάγλυφη" την υψηλή αισθητική, την σοβαρότητα και σεμνότητα, αλλά και το κύρος των πολιτισμικών μηνυμάτων της Κίνας με την προαιώνια σοφία της αλλά και τον ιστορικό δυναμισμό της.

     For the five-member mission of Greek "Greek Centaurs" the pleasant surprise was indescribable, not only by the entire organization and by the two major ceremonies which had "sculpted" the aesthetic, seriousness and modesty, but also the valid cultural messages of China with the eternal wisdom of its historic dynamism.


     Η Κίνα είναι μία χώρα με πληθυσμό, σχεδόν, δύο δισεκατομμυρίων που κυβερνάται από ένα κράτος υπαρκτό αλλά και σοβαρό. Φορέας ενός πανάρχαιου Πολιτισμού αλλά και σοφίας, ο Κινεζικός Λαός δε θα μπορούσε παρά να συμπεριφέρεται σε όλα τα εθνικά του "επίπεδα" με κύρος αλλά και δύναμη, στοιχεία απαραίτητα για τις Κοινωνίες που διεκδικούν όχι απλώς να επιβιώσουν αλλά και να κυριαρχήσουν στο χρόνο! Αυτό το κινεζικό κύρος και η δύναμη, μαζύ με την εντυπωσιακή σινική αισθητική υπήρξαν τα χαρακτηριστικά των Τελετών των "1ων Αγώνων Παραδοσιακής Τοξοβολίας 2012" στο Ledu της επαρχίας Qinghai της Κίνας.

     China is a country with a population of almost two billion ruled by a real state with a serious presence. the source of ancient culture but also wisdom, the Chinese people could only act in all the national "levels" with authority and power which are necessary for societies that claim not only to survive but to prevail in time! This Chinese prestige and power, with the impressive aesthetics were characteristic of Ceremonies of "first traditional archery Games 2012" in Ledu Qinghai province of China.


     Αν και επρόκειτο για μία "επαρχιακή" διοργάνωση, το αντικείμενό της, η Παραδοσιακή Τοξοβολία η οποία αποτελεί ιερή τέχνη για τους Κινέζους, ήταν αρκετό ώστε αυτοί οι τοπικοί, "επαρχιακοί", Αγώνες να λάβουν διάσταση μεγαλύτερη και λαμπρότερη κι απ΄ αυτή των ψευδώνυμων "Ολυμπιακών" Αγώνων που διοργανώνονται υπό ανάξιες φαμφάρες και τερατώδη έξοδα εις βάρος των Λαών που τους αναλαμβάνουν!


     Although it was a "provincially" organized, its subject, Traditional Archery which is sacred art for the Chinese, it was enough that they are local, "provincial", Matches to take on  a longer and brighter dimension from so called "Olympic" Games organized with unworthy publicity and monstrous costs to the people who enjoy them!


     Το Ledu, καθ' όλη την διάρκεια των Αγώνων είχε μία εορταστική εμφάνιση απ΄ άκρη σε άκρη και θυμηθήκαμε τη πικρή αίσθηση από τους Παγκόσμιους Ιππικούς Αγώνες που διοργανώνονται από την (αχαρακτήριστη) "Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας" στην Αθήνα (CSIO) όπου δεν αναρτάται ούτε μία αφίσα εκτός Μαρκοπούλου!

     Ledu, throughout the duration of the Games had a festive look from side to side and we remembered the bitter feeling of the World Equestrian Games organized by the (indescribable) "Greek Equestrian Federation" in Athens (CSIO) where there was not a single poster outside of Markopoulou!     Το πρώτο πράγμα που παρετηρήσαμε σ' αυτούς τους Αγώνες ήταν η τεράστια λαϊκή συμμετοχή και παρουσία στις κερκίδες με θεατές-μετόχους των επί στίβου δρωμένων και με διαδραστική ωφέλεια αγωνιζομένων και θεατών. Δεν θα ήταν υπερβολή να αναφέρουμε ότι καθ' όλη την διάρκεια αυτών των Αγώνων στις κερκίδες δεν έπεφτε ούτε "καρφίτσα" και αυτό είναι ένα βαρύνον κριτήριο σχέσεως του Κινεζικού Λαού με την Άθληση και την Παραδοσιακή Τοξοβολία, πάνω απ΄όλα, όμως, με τον ίδιο τον Πολιτισμό! Και πάλι θα αποφύγουμε να κάνουμε συγκρίσεις με τις έρημες κερκίδες του Μαρκοπούλου κατά την διάρκεια επισήμων Αγώνων...

     The first thing it observed in these Games was a huge popular participation and presence in the stands with spectators-performers with an interactive benefit to both the competitors and spectators. It would be no exaggeration to say that throughout the course of these Games was not a single free place and this is a predominant criterion of relationship with the Chinese People's Sport and Traditional Archery, above all, however, the same culture! Again we will try to avoid making comparisons with the deserted stands of Markopoulou during official games ...


     Η "σκηνή" των δύο βασικών Τελετών (ενάρξεως και λήξεως) ήταν, κατά πολύ, εντυπωσιακότερη από τις αντίστοιχες "εικόνες" που μας έχουν συνηθίσει οι λεγόμενοι "Ολυμπιακοί Αγώνες", πολύ πιο επιβλητική και "γεμάτη" με πρωταγωνιστές, χρώματα, μουσικές και συνεχή πυροτεχνήματα, δίνοντας την πλέον εορταστική ατμόσφαιρα, όπως ταιριάζει σε αθλητικούς Αγώνες.

     The "scene" of the two key Ceremonies (opening and closing) was by far more impressive than the corresponding "images" that we have become used to at so-called "Olympic Games", much more impressive and "full of" performers, colors, music and continued fireworks, giving the most festive atmosphere, which complements a sporting Games.


     Η εξέδρα των επισήμων πάντοτε γεμάτη με κρατικές και τοπικές προσωπικότητες που υπογράμμιζαν το υπερκείμενο ενδιαφέρον όχι μόνον για την διοργάνωση, όχι μόνον για την Παραδοσιακή Τοξοβολία αλλά και για τον Πολιτισμό.

     The official stand is always filled with state and local personalities stressed the significant interest not only for the organization, not only for traditional archery but also for its culture.


     Και, βεβαίως, στην ίδιαν εξέδρα είδαμε και κορυφαίες προσωπικότητες από ξένες Χώρες που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη της Παραδοσιακής Τοξοβολίας στις Χώρες τους, αφού, ως γνωστόν, οι προηγμένες Χώρες της Ασίας δίνουν μεταξύ τους μία "μάχη" ώστε να κυριαρχήσουν στην ηπειρωτική περιοχή τους στο ιερό, γι αυτές, Άθλημα της Παραδοσιακής Τοξοβολίας.

     And, of course, in their own platform we also saw leading figures from foreign countries interested in the development of Traditional Archery in their countries, as is well known, these advanced countries of Asia give each other "competition" to dominate the region in, for them the sacred, sport of traditional archery.


     Γύρω από την εξέδρα των επισήμων, χωρίς καμία ενοχλητική διαχωριστική αστυνόμευση από αυτές που επιδεικτικά και καθ' υπερβολήν ασχημίζουν τις "Ολυμπιακές", αστυνομοκρατούμενες παρωδίες της "δύσεως", οι απλοί θεατές απολάμβαναν την διοργάνωση καταλαμβάνοντας και το τελευταίο κάθισμα των κερκίδων.

     Surrounding the official podium, without any annoying separation by the policing officials as we observe in parodies of similar "western" organizations, the spectators enjoyed the event, occupying the last seat of the stadium.


     Η καλά οργανωμένη ασφάλεια του χώρου κρατούσε τις δυνάμεις της στη διακριτική "αφάνεια" ώστε να μην αποτελούν τρομολαγνική παραφωνία όπως παρατηρείται στις "Ολυμπιακές" φιέστες των δυτικών δημοκρατιών οι οποίες βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με το αθλητικό ήθος, τουλάχιστον όπως αυτό νοείτο στην Αρχαία Ελλάδα προς το πνεύμα της οποίας δείχνει να πλησιάζει πολύ περισσότερο η σημερινή Κίνα.

     The well-organized security forces holding area at the discretion of "obscurity" is not to( tromolagniki) dissonance as seen in "Olympic" fiestas of the western democracies that are in stark contrast to the sporting ethic, at least as noeito in Ancient Greece to the spirit which seems to be coming much more today's China.


     Και, αναφερόμενοι στις δυνάμεις ασφαλείας της σημερινής Κίνας, δεν θα κρύψουμε ότι η ευγένεια και η εξυπηρετικότητά τους προς όλους τους αγωνιζομένους κέρδισε αμέσως την συμπάθεια των Μελών των Αποστολών 26 Χωρών που βρέθηκαν στο Ledu, όπως και η Ελένη μας η οποία δεν παρέλειψε να κρατήσει ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο των ...συμπαθειών της!

     And, referring to the security forces of today's China, we cannot  hide that the kindness and helpfulness to all the contestants immediately won the sympathy of the Members of the Delegations of 26 countries found in Ledu, just like Helen, she did not hesitate to keep a typical snapshot of her favorites ...!


     Οι εθνικοί αλλά και τοξευτικοί συμβολισμοί ήσαν διάχυτοι καθ' όλη την διάρκεια και των δύο μεγάλων Τελετών!

     National symbols and archery were diffuse throughout the duration of both large Ceremonies!


     Οι σκηνοθέτες "αρχιτεκτόνησαν" στιβαρά την ανάπτυξη των θεμάτων τους με τέτοιο τρόπο ώστε το κάθε τι να γίνεται κατανοητό ακόμη κι από εμάς με τις τόσο "μακρυνές" αισθητικές αντιλήψεις.

     The directors' architecturally designed development of their subjects so that everything can be understood even by us with such distant sensory perceptions.


     Ο βαθμός δυσκολίας των κινήσεων του σώματος των επί σκηνής ήταν, πράγματι, πολύ υψηλός, όμως η διδασκαλία φάνηκε επαρκέστατη ώστε όλα να εκτελούνται με τον ακριβέστερο συντονισμό που χαρακτηρίζει τον ίδιο τον Κινεζικό Λαό.

     The degree of difficulty of movements of the body on stage were indeed very high, but the teaching seemed more than sufficient to run the precise coordination that characterizes the same Chinese people.     Επί σκηνής έλαβαν χώρα τα απίστευτα, με συνεχείς εναλλαγές όχι απλώς "εικόνων" αλλά τεραστίων ..."πινάκων ζωγραφικής" καμωμένους με τους πλέον λεπτούς "χρωστήρες" ...σινικής καλλιγραφίας!

     On stage were incredible spaces, with constantly changing not just "images" but huge ... "paintings" “designed” with the most subtle "paint" ... Chinese Calligraphy!


     Με κομμένη την ανάσα χιλιάδες θεατές παρακολουθήσαμε (από τις κερκίδες αλλά και από την σκηνή) τα όσα απρόσμενα και υπέροχα είχαν προετοιμάσει και μας παρουσίαζαν οι σκηνοθέτες κάνοντάς μας να νομίζουμε ότι βρισκόμασταν στο επίκεντρο ενός εικαστικού πανηγυριού φερμένου από άλλον πλανήτη...

     We watched (thousands of spectators) holding our breath (from the stands and from the field) what unexpected and wonderful and we had prepared the directors were making us think we were at the center of a visual feast brought from another planet ...     Εδώ δεν υπήρχαν απόπειρες φτηνού εντυπωσιασμού με "γύφτους, Datsun και καρπούζια", αλλά μία συνεχής αναφορά στις υψηλές εθνικές Παραδόσεις της Κίνας με την σοβαρότητα του Λαού της που τις τιμά! Θαυμάσαμε όλες τις επί σκηνής αναφορές στην μουσική Παράδοση των "Τραγουδιών των λουλουδιών" του τοπικού πληθυσμού των Hui ο οποίος εγκαταστάθηκε στην περιοχή, ήδη, από την εποχή της Δυναστείας Tang.

     Here there were no attempts to cheap sensationalism "gypsies, Datsun, and watermelons," but a continual reference to the high national traditions of China and the seriousness of the People which it honors! We marveled at all the references to the musical tradition of  "Song of flowers" of the local population of Hui who settled in the region, since the Dynasty Tang.


     Επίσης, εδώ κανείς δε προσπάθησε να γεμίσει το χρόνο των Τελετών με τετριμμένα "τουριστάδικα συρτάκια" άσχετα προς την αυθεντικότητα των τοπικών Παραδόσεων και αισθητικών αντιλήψεων. Εδώ, όλα παρέπεμπαν σε Κίνα και σινικό Πολιτισμό, χωρίς μπασταρδοποιητικές  "μπανανόφλουδες", δήθεν, "προοδευτικού" ...χαρακτήρος!

     Also, nobody here has tried to fill their time with trivial Ceremony "tourist  like dances" unrelated to the authenticity of local traditions and aesthetic perceptions. Here, all made reference to China and its Great Civilization without bastardizing traps supposedly "progressive" ... character!     Τελικώς, όλοι μείναμε με την απορία εάν πράγματι οι "Ολυμπιακοί Αγώνες" γίνονται αυτές τις μέρες στο ...Λονδίνο ή αν τους είδαμε μπροστά στα μάτια μας εδώ στο μικρό Ledu της Κίνας, υπό την εκπληκτική επιμέλεια των Οργανωτών των 1ων Αγώνων Παραδοσιακής Τοξοβολίας 2012!

     Eventually, everyone left with the question if indeed the "Olympics" are these days in London ... or if they saw them before our eyes here in small Ledu of China, under the amazing care of the Organizers of the first Traditional Archery Games 2012 !


     Αυτοί οι Αγώνες στο Ledu της επαρχίας Qinghai της Κίνας μας δίδαξαν πολλά και όχι μόνον στον τομέα της Παραδοσιακής Τοξοβολίας αλλά, κυρίως, στον τομέα της διοργανώσεως ενός ανάλογου εγχειρήματος από ένα κράτος ποτ διεκδικεί τίτλο σοβαρότητος και κύρους. Ειδικώς όταν αναλογισθήκαμε ότι με την ίδια αρμονία του "βήματος της χήνας" με το οποίο το στρατιωτικό Άγημα μετέφερε την Σημαία της Χώρας, με την ίδια αρμονία επί σκηνής χιλιάδες ηθοποιών μαγνήτισαν το ενδιαφέρον και το βλέμμα μας.

     These Games in Ledu Qinghai province of China have taught us much, not only in traditional archery, but especially in organizing a similar project by a State which claim title to seriousness and validity. Especially when we have analyzed t the same harmony of the "goose step" with the military contingent which carried the flag of the country with the same harmony onstage of thousands of actresses magnetizing the interest and the gaze of our eyes.


     Οι δύο μεγάλες Τελετές αυτής της διοργανώσεως ήταν ένας χαρακτηριστικός "καθρέπτης" της υψηλής οργανωτικής σοβαρότητος του όλου εγχειρήματος από τους Κινέζους διοργανωτές του! Στους Αγώνες αυτούς τίποτε δεν υπήρξε "απρόβλεπτο" και όλοι οι μετασχόντες εγνώριζαν με κάθε λεπτομέρεια ό,τι μπορούσε να τους αφορά.

     The two major ceremonies of this organization was a typical "mirror" of high organizational seriousness of the operation by the Chinese organizers! In these games there was nothing "unexpected" and all the participants knew in detail what ever might be relevant to them.
     Είναι χαρακτηριστικό ότι, εξ αρχής διενεμήθησαν σε κάθε Αθλητή δύο καλαίσθητες εκδόσεις προς πλήρη ενημέρωση των λεπτομερειών της διοργανώσεως, η μία με όλους τους κανονισμούς συμμετοχής, συμπεριφοράς και διαγωνισμού και η άλλη με όλες τις πληροφορίες διαμονής κι εξυπηρετήσεως των Αθλητών.

     It is characteristic that from the outset were distributed to each athlete two elegant versions complete information on the details of the organization, the one with all regulations of participation, behavior and competition and the other with all information related to the stay of the athletes.
     Ακόμη μία σημαντική έκδοση διενεμήθη στους μετασχόντες με μία σημαντική σύναψη πληροφοριών για την Κινεζική Τοξοβολία ώστε οι ξένοι, κυρίως, Αθλητές να έχουν μία ειδική ενημέρωση για την τοπική Τοξοβολία.

     Another important publication was distributed to participants with an important  collection of information regarding Chinese Archery for foreigners, mainly so athletes have a special briefing for local Archery.


      Και θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθούμε και στην ταξιδιωτική άνεση που μας προσέφεραν στις μακρυνές εναέριες διαδρομές μας οι Κινεζικές Αερογραμμές, διευκολύνοντάς μας όχι μόνο στις ατομικές μας μετακινήσεις αλλά και στη μεταφορά του πολύτιμου αγωνιστικού μας εξοπλισμού.

     And it would be a serious omission not to mention the traveling comfort offered in our distant air routes by Chinese Airlines, enabling us not only in our individual travel but also in the transfer of our valuable tournament equipment.


     Όλα αυτά, σε συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο παροχών φιλοξενίας γεμάτο ευχάριστες εκπλήξεις (μία από τις οποίες ένα λαχταριστό ...καρπούζι εκεί στα βάθη της ...Κίνας!) ήσαν αρκετά για να εννοήσουμε τι σημαίνει, πραγματικά, μια άριστη διοργάνωση!

     All this, combined with the high level of hospitality services full of pleasant surprises (one of which ... a delicious watermelon there in the depths of ... China!) Were enough to comprehend what it means, really, an excellent organization!


     Τα όσα ζήσαμε στο ...επαρχιακό Ledu θα ήθελαν τόμους για να περιγραφούν, όμως εμείς θα αρκεστούμε να εκφράσουμε την ευεργεσία της αισθητικής αρμονίας που "εισπράξαμε" απολαμβάνοντας τα όσα βιώσαμε σ' αυτή τη μακρυνή "γωνιά" του Κόσμου.

     All that we lived in ... Ledu county would require volumes to describe, but we will limit ourselves to express the benevolence of aesthetic harmony "we received" enjoying what we experienced in this distant "corner" of the World.


     Θα θέλαμε να επισημάνουμε την σχεδιαστική ειλικρίνεια (χωρίς τίποτε το επιφανειακό...!) των Κινέζων διοργανωτών οι οποίοι μας κατέπληξαν με τίς ικανότητές τους, την φιλόφρονα ευγένειά τους και την γενναιοδωρία τους αφού όχι μόνον μας φιλοξένησαν κατά τον καλύτερο τρόπο εντελώς δωρεάν αλλά ανέλαβαν ευγενώς και όλα τα έξοδα των αεροπορικών κι επιγείων μετακινήσεών μας και για τα πέντε Μέλη της Αποστολής μας. Και να υπενθυμίσουμε ότι χωρίς αυτή την γενναιοδωρία των Κινέζων διοργανωτών ούτε την Ελληνική Σημαία θα μπορούσαμε να μεταφέρουμε στο μακρυνό Ledu, ούτε και να μεταφέρουμε πίσω στην Ελλάδα το βαρύτιμο Βραβείο που κερδίσαμε, κατασκευασμένο από ημιπολύτιμο συμπαγή ίασπι με την ίδια υψηλή αισθητική αλλά μεγαλοπρέπεια που χαρεκτήρισαν τους 1ους Διεθνείς Αγώνες Παραδοσιακής Τοξοβολίας 2012, στο Ledu της επαρχίας Qinghai, της Κίνας. 

     We would like to point out the sincerity of design (without any exaggeration...!) Chinese organizers who amazed us with their skills, the  kindness and generosity not only because we hosted the best possible way and also for free, but took consideration to all costs of air and ground movements of our five members of our Mission. And we must remember that without this generosity of the Chinese organizers, we could not transfer the Greek flag to distant Ledu, or could we transfer back to Greece in honor the magnificent Award that we won, which was made of jade with the same aesthetic grandeur that characterized the first International Games Traditional Archery 2012 in Ledu county of Qinghai, China.

       Εμείς, θα θέλαμε να εκφράσουμε τις βαθύτατες ευχαριστίες μας προς τους διοργανωτές με επικεφαλής τον κ. Zhang Liang αλλά και προσωπικώς τον φίλτατο κ. Justin Ma για τα όσα μας προσέφεραν, όπως και τον Αρχηγό της Αποστολής των "ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ" κ. Στέφανο Κάμπελ και τα Μέλη μας Κωνσταντίνο Πέππα, Σπυρίδωνα Μπάκα, Ελένη Σταυροπούλου και Γεώργιο-Θεολόγο Αλλαγιάννη για την άκρως διδακτική συμμετοχή τους σε αυτή την διοργάνωση που θα ευεργετήσει την Ελληνική Παραδοσιακή Τοξοβολία με τα διδάγματα που απεκόμισαν και μας μετέφεραν από τη Χώρα της σοφίας που λέγεται Κίνα.

We would like to express our profound gratitude to the organizers led by Mr. Zhang Liang and also personally to our good friend  Mr. Justin Ma for all that we were offered, as well as the to Chief of Mission "GREEK CENTAURS" Mr. Stephen Campbell and our members Peppas Constantine, Spyridon Bakas, Helen Stavropoulou and George-Theologos Allagianni. for their highly instructive participation in this event to be benefit the Greek Traditional Archery with the lessons acquired and transferred from the town of wisdom called China .

Αριστοτέλης Ηρ. Καλέντζης

Aristotle Hercules Kalentzis
  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.