Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2016

ΕΝΣΤΙΚΤΩΔΗΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΥΦΛΟΥΣ

INSTINCTIVE ARCHERY FOR THE BLIND


     Η Σχολή Έφιππης Τοξοβολίας των «Ελλήνων Κενταύρων» αντιμετωπίζει το εφιπποτοξοτικό αντικείμενο ως μία παράμετρο του ενστίκτου τόσο κατά την διδασκαλία του όσο και κατά την πρακτική εφαρμογή του.


     The Greek Centaurs horseback archery school treats the horseback archery objective as an instinctual parameter both in teaching and in practical application.


     Για τη Σχολή μας, τόσο η ιππική  όσο και η τοξευτική δραστηριότητα εδράζονται στο ένστικτο του Εφιπποτοξότη και αυτό σημαίνει τη πρωταγωνίστηση της «εσωτερικής οράσεως» και όχι της οράσεως, μιας εκ των πέντε παραδεδεγμένων αισθήσεων.


     For our school, both equestrian and archery activity are rooted in the horseback archer's instinct and that means the leading role of "internal vision" rather than eyesight, which is one of the five accepted senses.


     Αυτή η a priori προσέγγιση, από την αρχή της λειτουργίας της Σχολής μας υπήρξε ο «σπινθήρας» του προσανατολισμού μας και σε μία Τοξοβολία αποενοχοποιημένη από την όραση, μιαν αίσθηση που θεωρείται η βασική στα στοχαστικά αθλήματα και πολεμικές τέχνες.


            This a priori approach, since the beginning of our school's operation was the "spark" of our orientation and an Archery guilt-free of vision, a sense that is considered the key to sports and martial arts that presuppose aiming.


     Με σχεδόν … «ταμπού» τη πρόταξη της φυσικής οράσεως του σκοπευτή σε όλα τα είδη Σκοποβολής παγκοσμίως, η Τοξοβολία ως ένα τέτοιο είδος βασίσθηκε στην ανθρώπινη (εξωτερική) όραση εκμηδενίζοντας την «εσωτερική» (το ένστικτο) που αποτελεί και το πραγματικά δυνατό «ατού» όλων των πλασμάτων.


     With the nearly... "taboo" preceding of the physical vision of the shooter in all kinds of Shooting worldwide, Archery as such was based on (external) human vision thus eliminating the "internal" (the instinct) which constitutes the real strong advantage of all creatures.


     Η έμπρακτη πειραματική έρευνα της Σχολής των «Ελλήνων Κενταύρων» κατά τα δέκα, σχεδόν, χρόνια της συστηματικής λειτουργίας της, ενετόπισε και συνέθεσε όλα τα παραπάνω στοιχεία συνθέτοντάς σε ένα συμπέρασμα: Όπως ένας αρτιμελής Τοξότης θα πρέπει να βασίζεται στο ένστικτό του (εσωτερική «όραση»)  έτσι και ένας τυφλός, στερημένος της φυσικής οράσεως θα μπορούσε να τοξεύσει με ευστοχία βασιζόμενος στο δικό του ένστικτο και όχι μόνον…

            The practical experimental research of the School of "Greek Centaurs within the ten, almost, years of systematic function, identified and synthesized all these elements synthesizing a conclusion: As an able-bodied Archer should be based on intuition (inner "vision") so could a blind man, deprived of physical sight shoot with accuracy based on his instinct and not only...


     Αν ο διαθέτων φυσικήν όραση Τοξότης με την Ενστικτώδη Τοξοβολία βελτιώνει το ένστικτό του, ο τυφλός Τοξότης με την Τοξοβολία η οποία, γι αυτόν, κατ΄ ανάγκη είναι ενστικτώδης βελτιώνει το ίδιο το ένστικτό του που, γι  αυτόν, αποτελεί τη βασική «σχεδία» καθημερινής επιβιώσεως.


     If the Archer who has natural vision with Instinctual Archery improves his instinct, the blind Archer with Archery which is for him necessarily instinctive, improves the instinct itself which is for him the main "raft" of every day survival.


     Οι «Έλληνες Κένταυροι», λοιπόν, δίνουμε έμφαση στο κλάδο της Σχολής Τυφλών Τοξοτών που λειτουργεί στους κόλπους της κυρίως Σχολής μας, επιδιώκοντας να συμπαρασταθούμε σε όσους Συνανθρώπους και για διάφορους λόγους, στερήθηκαν τη φυσική όρασή τους.


     Thus, we the "Greek Centaurs" emphasize on the field of the Blind Archers School that operates within our main School seeking to stand with those fellow humans who for various reasons, were deprived of their natural vision.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΨΩΡΟΜΥΤΗΣ
ATHANASIOS PSOROMYTIS

     Ειρήσθω εν παρόδω ότι ο απόλυτος ορισμός της «οράσεως» παραμένει ακόμη και για την επιστήμη ασαφής, με συγκεχυμένα όρια μη καταφέρνοντας ακόμη να αποφανθούμε με ακρίβεια περί αυτής.

     Might be added that the absolute definition of "vision" remains unclear even for science, with blurred limits not managing yet to adjudicate on this with precision.


     Έτσι, πειραματιζόμενοι στο πεδίο βολής, διαπιστώσαμε ότι επίκεντρο μιας εκπαιδεύσεως για τυφλούς Τοξότες είναι η σχέση : ΗΧΟΣ εν σχέσει προς την ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ (προελεύσεως του ήχου) δια του ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ (απόσταση στόχου), επαληθευόμενη με τον ήχο της, απαντητικής, εύστοχης προσκρούσεως του βέλους επί του στόχου.

     So, experimenting at firing range, we found that the heart of education for blind Archers is the relationship: SOUND in relation to DIRECTION (source of the sound) via the TIME COURSE OF SOUND (target distance), clearly identified by the sound of, responsive, well-aimed impact of the arrow on the target.


     Αυτό σημαίνει ότι ο στόχος, στη περίπτωση της εκπαιδεύσεως τυφλών Τοξοτών, θα πρέπει να εκπέμπει από το ακριβές κέντρο του, διακριτό ήχο προς τον εκπαιδευόμενο ο οποίος, βαθμιαία, θα βελτιώνει και την ακρίβεια των τοξεύσεών του εκτιμώντας διεύθυνση και απόσταση.


     This means that the target, in the case of the Blind Archers' education, should emit from the exact centre a distinct sound towards the student who will, gradually, improve the accuracy of his shooting by estimating both direction and distance.


     Πέραν της αναφοράς στην ουσία της εκπαιδεύσεως των τυφλών Τοξοτών θα μπορούσαν να αναφερθούν πολλά περισσότερα επί της τεχνικής, αλλά αυτό θα είναι το αντικείμενο μιας επόμενης μονογραφίας την οποία ετοιμάζει η Σχολή των «Ελλήνων Κενταύρων». Εκείνο που θα έπρεπε να σημειωθεί επί του παρόντος, εκτός των όσων προανεφέρθησαν, είναι τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας στη Γραμμή Βολής, ώστε η κίνηση και η άσκηση των τυφλών εκπαιδευομένων να αποκλείει κάθε ατύχημα. Αν στη Γραμμή Βολής ασκουμένων οι οποίοι διαθέτουν φυσικήν όραση λαμβάνονται προσεκτικά μέτρα αποτροπής ατυχημάτων, είναι ευνόητο το πόσο περισσότερο θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί εκεί όπου ασκούνται τυφλοί Σκοπευτές.

     Apart from the reference to the substance of the Blind Archers' education, many more could be mentioned on technique, but this will be the subject of a subsequent monograph which is being prepared by the school of "Greek Centaurs."  What should be noted at present, except what was previously stated are the increased security measures in the Firing Line, so movement and exercise of blind learners would exclude any sort of accident.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΨΩΡΟΜΥΤΗΣ
ATHANASIOS PSOROMYTIS

     Η Σχολή Τυφλών Τοξοτών των «Ελλήνων Κενταύρων» ξεκίνησε να λειτουργεί στην Ελλάδα (Καλαμάτα) από τον Φεβρουάριο του 2016 με πρωτοβουλία του Αθανασίου Ψωρομύτη, ενός από τα παλιότερα Μέλη της Ομάδος μας και ήδη σχεδιάζεται και η λειτουργία αντίστοιχης Σχολής και στην Αθήνα, στο πλαίσιο των «Ελλήνων Κενταύρων».


     The Blind Archers Schools of "Greek Centaurs' began operating in Greece (Kalamata) from February 2016 on the initiative of Athanasios Psoromytis, one of the oldest members of our team and the operation of the corresponding School in Athens is already being planned, as part of the "Greek Centaurs".


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.